Skip to main content

COVID-19: Istniejące i planowane ułatwienia i wsparcie dla przedsiębiorców w zakresie podatków w Polsce

Rosnąca liczba zachorowań na COVID-19 oraz ograniczenia administracyjne wprowadzone w Polsce w celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa mają negatywy wpływ na przedsiębiorców działających w wielu branżach gospodarki. W dniu 18 marca 2020 r., podczas konferencji z udziałem Prezydenta RP Andrzeja Dudy, zaprezentowany został planowany rządowy pakiet działań pod nazwą „Gospodarcza i Społeczna Tarcza Antykryzysowa dla Bezpieczeństwa Przedsiębiorstw i Pracowników w związku z pandemią wirusa SARS-Cov-2”. Na pakiet ten składa się szereg działań służących niwelowaniu negatywnych skutków epidemii dla przedsiębiorców, obejmujących między innymi wprowadzenie ułatwień w zakresie rozliczeń podatkowych. Niezależnie od nowych rozwiązań, podatnicy już teraz mogą korzystać z aktualnie dostępnych ulg i preferencji w rozliczaniu zobowiązań podatkowych.

Rozwiązania Ministerstwa Finansów w ramach „Tarczy Antykryzysowej”

Zgodnie z komunikatem Ministerstwa Finansów, lista proponowanych rozwiązań o charakterze podatkowym, wchodzących w zakres pakietu „Tarczy Antykryzysowej”, obejmuje:

  • Możliwość wstecznego rozliczania strat podatkowych w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) i prawnych (CIT) – Zgodnie z przedstawionymi założeniami, stratę poniesioną w 2020 r. podatnicy będą mogli odliczyć od dochodu uzyskanego w 2019 r., w drodze złożenia korekty zeznania za 2019 r.  Będą tak mogły zrobić podmioty, których przychody osiągnięte w 2020 r. spadną o co najmniej 50% w stosunku do przychodów osiągniętych w 2019 r. Odliczyć od dochodu z 2019 r. będzie można stratę do wysokości 5 mln zł (nadwyżka będzie odliczana w kolejnych latach).
  • Przedłużenie do 20 lipca 2020 r. terminu do zapłacenia podatku minimalnego od nieruchomości komercyjnych za miesiące od marca do maja 2020 r. Ministerstwo Finansów przewiduje, że z możliwości tej będą mogli skorzystać podatnicy, których przychody w danym miesiącu w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku podatkowego będą niższe o co najmniej 50 procent, a także ci, którzy nie osiągali w poprzednim roku przychodów, ale w okresie od marca 2020 do maja 2020 ponoszą negatywne konsekwencje ekonomiczne w związku z koronawirusem.
  • Wyłączenie stosowania regulacji w podatkach dochodowych dotyczących tzw. złych długów w odniesieniu do dłużników, którzy powinni uwzględniać niezapłacone zobowiązania przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy Zgodnie z przedstawioną propozycją, ze zwolnienia z tego obowiązku będą mogły skorzystać podmioty, których przychody osiągnięte w okresach rozliczeniowych (miesięcznych albo kwartalnych) w stosunku do analogicznych okresów w 2019 r. zmniejszą się o co najmniej 50 procent, a także podatnicy, którzy nie osiągnęli w poprzednim roku przychodów, ale w 2020 r. ponoszą negatywne konsekwencje ekonomiczne koronawirusa.
  • Możliwość rezygnacji z uproszczonych zaliczek w 2020 r. i obliczanie zaliczek miesięcznych od bieżących dochodów Z wpłacania uproszczonych zaliczek będą mogli zrezygnować „mali podatnicy”. Podatnicy, którzy zrezygnują z uproszczonych zaliczek, za okres marzec–grudzień 2020 r. obliczą zaliczki miesięczne od bieżących dochodów.
  • Możliwość wprowadzenia przez gminy zwolnień z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu koronawirusa.
  • Przedłużenie terminu do złożenia zeznania CIT-8 dla organizacji pozarządowych
  • Wprowadzenie odliczenia w podatku PIT i CIT z tytułu darowizn (pieniężnych lub rzeczowych) przekazanych na cele związane z zapobieganiem oraz zwalczaniem COVID-19 dla określonych podmiotów świadczących opiekę zdrowotną, w tym transport sanitarny
  • Wydłużenie terminu na przekazanie przez płatników zaliczek na podatek od wynagrodzeń pobranych za marzec i kwiecień Planuje się, że zapłata tych zaliczek będzie mogła być dokonana do 1 czerwca 2020 r.
  • Czasowa rezygnacja z opłaty prolongacyjnej z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności podatków i zaległości podatkowych, które są dochodem budżetu państwa na czas obowiązywania stanu epidemicznego
  • Odroczenie do 1 lipca 2020 r. obowiązku składania nowego jednolitego pliku kontrolnego JPK_VAT (deklaracja wraz z ewidencją) dla dużych przedsiębiorców

Powyższe rozwiązania dla ich wprowadzenia wymagają działań o charakterze legislacyjnym. W najbliższym czasie mają zostać zaprezentowane projekty odpowiednich aktów prawnych, mających na celu wdrożenie działań w ramach „Tarczy Antykryzysowej”.

Ministerstwo Finansów zadeklarowało również większą elastyczność Krajowej Administracji Skarbowej przy realizacji jej zadań w sytuacji kryzysowej, w tym możliwość zawieszenia kontroli podatkowych, postępowań podatkowych, kontroli celno-podatkowych na czas obowiązywania stanu epidemicznego, oraz możliwość wstrzymania administracyjnego postępowania egzekucyjnego należności pieniężnych.

Odroczenie poboru podatku od sprzedaży detalicznej

Poza działaniami wymienionymi we wspomnianym komunikacie Ministerstwa Finansów, na konferencji, która odbyła się 18 marca 2020 r. Tadeusz Kościński (Minister Finansów) poinformował również o planowanym odroczeniu poboru podatku od sprzedaży detalicznej do końca 2020 r.

Możliwość korzystania z ulg w spłacie zobowiązań podatkowych

Niezależnie od oczekiwanych rozwiązań w ramach programu antykryzysowego, już teraz przedsiębiorcy mający problemy z terminowym regulowaniem należności podatkowych mogą ubiegać się o przyznanie ulg w ich zapłacie.

Zgodnie z deklaracjami Ministerstwa Finansów, w sytuacji negatywnych skutków finansowych dla przedsiębiorców wynikających z epidemii koronawirusa, urzędy skarbowe będą brać pod uwagę te szczególne okoliczności przy rozpatrywaniu składanych wniosków dotyczących przyznania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych. Na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów Ordynacji podatkowej możliwe jest wystąpienie przez podatnika o odroczenia terminu płatności podatku, rozłożenia na raty zaległości podatkowych, czy też umorzenia zaległości podatkowych.

Dalsze informacje i aktualizacje dotyczące rozwoju sytuacji związanej z COVID-19 można znaleźć na stronie służby kryzysowej GT: GT’s Health Emergency Preparedness Task Force: Coronavirus Disease 2019.

Niniejszy Alert GT dotyczy spraw i porządków prawnych poza USA.