Skip to main content

Prof. dr hab. Adam Opalski specjalizuje się w prawie handlowym, prawie prywatnym międzynarodowym i prawie cywilnym. Jest redaktorem naukowym i współautorem wiodącego komentarza do Kodeksu spółek handlowych, współautorem „Systemu Prawa Prywatnego” w częściach poświęconych spółkom handlowym a także autorem monografii dotyczących prawa grup spółek, europejskiego prawa spółek, rady nadzorczej spółki akcyjnej oraz instytucji kapitału zakładowego.

Współautor nowelizacji Kodeksu spółek handlowych poświęconych regulacji prostej spółki akcyjnej jako nowego typu spółki kapitałowej w prawie polskim, transgranicznemu łączeniu się spółek, reformie walnego zgromadzenia spółki akcyjnej, reformie kapitału zakładowego spółki akcyjnej oraz nowelizacji Kodeksu cywilnego dotyczącej prokury. 

Specjalizacja

 • Prawo spółek
 • Transakcje fuzji i przejęć
 • Corporate governance
 • Corporate finance
 • Europejskie i międzynarodowe prawo spółek

Kompetencje

Doświadczenie

 • Doradzał CCC S.A. w związku z ofertą nowych akcji o wartości ponad 500 mln PLN.
 • Doradzał PCF Group S.A. w związku z pierwszą ofertą publiczną akcji na GPW o wartości przekraczającej 200 mln PLN.
 • Doradzał CCC S.A. w procesie dokapitalizowania spółki i restrukturyzacji zadłużenia.
 • Doradzał Gremi Media S.A. w przygotowaniu pierwszej oferty publicznej akcji na GPW.
 • Doradzał Pfleiderer Grajewo S.A. i Atlantik S.A. w związku z transgraniczną reorganizacją (przejęcie odwrotne) w Pfleiderer Group, w której Pfleiderer GmbH została nabyta przez Pfleiderer Grajewo S.A. z wpływów z publicznej oferty akcji w Pfleiderer Grajewo S.A. Łączna wartość transakcji wyniosła 744 mln PLN.
 • Doradzał Energa S.A. w związku z pierwszą ofertą publiczną akcji na GPW o wartości 2,4 mld PLN.
 • Doradzał Zespołowi Elektrowni “Pątnów-Adamów-Konin” S.A. w związku z pierwszą ofertą publiczną akcji na GPW o wartości 680 mln PLN.
 • Doradzał Ministerstwu Skarbu Państwa w związku z pierwszą ofertą publiczną akcji Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. na GPW o wartości 5,4 mld PLN.˚
 • Doradzał Allianz S.E. w związku z przejęciem działalności w zakresie ubezpieczeń życiowych i majątkowych, a także funduszy emerytalnych i zarządzania aktywami od Aviva oraz nabyciem 51% udziałów w spółkach oferujących życiowe i majątkowe produkty typu bancasurrance, będące wspólnymi przedsięwzięciami Aviva i Santander. Wartość transakcji wynosi ponad 2,5 mld EUR.
 • Doradzał Grupie CCC w związku z transakcją pozyskania inwestorów mniejszościowych dla eobuwie.pl S.A., którymi były Cyfrowy Polsat S.A. i A&R Investments Limited, jeden z akcjonariuszy InPost S.A. Łączna wartość transakcji pre-IPO wynosiła 1 mld PLN.
 • Doradzał spółce Cyfrowy Polsat S.A. i Polkomtel sp. z o.o. („Grupa Polsat”) w związku ze sprzedażą 99,99% udziałów w ich spółce zależnej Polkomtel Infrastruktura sp. z o.o. wchodzącej w skład Grupy Polsat, na rzecz Cellnex Poland sp. z o.o., będącej spółką zależną Cellnex Telecom S.A., czołowego operatora infrastruktury telekomunikacyjnej w Europie. Wartość transakcji przekroczyła 7 mld PLN.
 • Doradzał Goldman Sachs International, poprzez spółkę powiązaną Bricks Acquisition Limited, w związku z wezwaniem do sprzedaży 100% akcji ROBYG S.A. o wartości 1 miliarda PLN, przymusowym wykupem akcjonariuszy mniejszościowych oraz wycofaniem akcji ROBYG S.A. z notowań na GPW.
 • Doradzał BNP Paribas SA jako sprzedającego akcje BNP Paribas Bank Polska S.A. w procesie przyspieszonego budowania księgi popytu.
 • Doradzał Agora S.A. w związku z nabyciem 40% udziałów w Eurozet sp. z o.o.
 • Doradzał Madison International Realty LLP, globalnemu inwestorowi private equity działającemu w sektorze nieruchomości, w związku z pośrednim nabyciem większościowego pakietu akcji Capital Park S.A.
 • Doradzał Société Générale w związku sprzedażą Euro Banku, spółki zależnej prowadzącej działalność detaliczną Société Générale w Polsce, na rzecz Banku Millennium.
 • Doradzał Deutsche Bank AG w związku z transakcją sprzedaży, w drodze podziału przez wydzielenie, części działalności bankowej Deutsche Bank Polska na rzecz Santander Bank Polska (poprzednio Bank Zachodni WBK).
 • Doradzał Deutsche Bank AG w związku z transakcją wewnątrzgrupowego przeniesienia akcji oraz połączenia Deutsche Bank PBC S.A. z Deutsche Bank Polska S.A.
 • Doradzał grupie BNP Paribas w związku z nabyciem podstawowej działalności bankowej Raiffeisen Bank Polska S.A. przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A. za 3,25 mld PLN, a także powiązaną z nią inwestycją w wysokości 430 milionów PLN dokonaną przez Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, polegającą na nabyciu ok. 4,5 procent akcji w BGŻ BNP Paribas od Raiffeisen Bank International AG oraz BNP Paribas SA.
 • Doradzał Benefit Systems S.A. w procesie pozyskania środków w celu dalszego rozwoju grupy Benefit Systems S.A. w drodze: (i) emisji 184.000 akcji zwykłych na okaziciela z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki; oraz (ii) zbycia (dalszej odsprzedaży) 100.000 akcji własnych Spółki.
 • Doradzał Raiffeisen Bank Polska S.A. w procesie restrukturyzacji.
 • Doradzał Alior Bank przy zawarciu umowy dotyczącej nabycia podstawowej działalności Banku BPH od podmiotów powiązanych GE Capital.
 • Doradzał Kompanii Piwowarskiej S.A. w sporze dotyczącym praw do akcji, w tym przed Sądem Najwyższym.
 • Doradzał Orlen Upstream w nabyciu FX Energy Inc.
 • Doradzał BNP Paribas w transakcji nabycia Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. od Rabobank o wartości 4 mld PLN.
 • Reprezentował Cyfrowy Polsat S.A. przy nabyciu Metelem Holding Company Limited, jedynego wspólnika Polkomtel, w zamian za akcje Cyfrowego Polsatu. Wartość transakcji wyniosła 6,15 mld PLN.
 • Doradzał DZ Bank w związku z restrukturyzacją działalności prowadzonej w Polsce.
 • Doradzał PKO BP Bank przy nabyciu Nordea Bank Polska, Nordea Life and Nordea Finance. Wartość transakcji wyniosła 3,5 mld PLN.
 • Doradzał PKN Orlen S.A. w procesie odszkodowawczym oraz w związku z zagadnieniem korporacyjnym dotyczącym istotnej spółki zależnej z grupy PKN Orlen.
 • Reprezentował PZU S.A. w postępowaniach sądowych dotyczących podziału zysku w kwocie 3,2 mld PLN, w tym przed Sądem Najwyższym.
 • Doradzał Raiffeisen Bank International AG w związku z nabyciem 70% udziałów w Polbank EFG.˚
 • Doradzał Spartan Capital Holdings w związku z nabyciem spółki Polkomtel S.A. za 18,1 mld PLN, w tym uzyskaniem finansowania na nabycie (wykup lewarowany).˚
 • Doradzał akcjonariuszom spółki Cyfrowy Polsat S.A. w związku ze sprzedażą 25% akcji spółki w ramach procesu przyśpieszonego budowania księgi popytu.˚
 • Doradzał spółce Cyfrowy Polsat S.A. w związku z nabyciem Telewizji Polsat S.A.˚
 • Doradzał Investors Holding w związku z nabyciem 100% udziałów w DWS Polska TFI.˚
 • Doradzał Innova Capital w związku z inwestycją w akcje banku Meritum Bank dokonaną przez EBOiR oraz WCP Cooperatief U.A.˚
 • Brał udział jako ekspert w kilku postępowaniach arbitrażowych w przedmiocie sporów korporacyjnych między Vivendi S.A. i Deutsche Telekom AG dotyczących inwestycji w Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o.˚
 • Brał udział jako ekspert w arbitrażu inwestycyjnym między Vivendi S.A. a Rzeczpospolitą Polską.˚
 • Doradzał PZU S.A. w zróżnicowanych kwestiach korporacyjnych.
 • Doradzał AnaCap w związku z nabyciem FM Bank PBP.
 • Doradzał Energa S.A. w sporze korporacyjnym dotyczącym prawa głosu z akcji spółki.
 • Doradzał Energa S.A. w sprawach związanych ze strukturą grupy kapitałowej.
 • Doradzał Emperia Holding w związku z obroną przed wrogim przejęciem przez Eurocash.˚
 • Doradzał Telekomunikacji Polskiej S.A. przy zawieraniu ugody w międzynarodowym postępowaniu arbitrażowym wszczętym przez Danish Polish Telecommunications Group I/S.˚

˚ Doświadczenie zdobyte w poprzednich kancelariach zanim Adam Opalski dołączył do GREENBERG TRAURIG Nowakowska-Zimoch Wysokiński sp.k.

 • Kierownik Katedry Międzynarodowego Prawa Prywatnego i Handlowego, Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji, od 2021 r.
 • Asystent (1998-2003 r.), adiunkt (2003-2009 r.), profesor (od 2009 r.), Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji, Katedra Międzynarodowego Prawa Prywatnego i Handlowego

Autor ponad 100 publikacji naukowych poświęconych problematyce prawa handlowego, w tym m.in.:

Komentarze

 • Redakcja naukowa i współautorstwo: Kodeks spółek handlowych. Komentarz, Tom IIA-IIB – Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 2018; Tom IIIA–IIIB - Spółka akcyjna, 2016; Tom IV – Łączenie, podział i przekształcanie spółek. Przepisy karne, 2016, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa
 • Współautorstwo: Prawo prywatne międzynarodowe. Komentarz, w: J. Poczobut (red.), WoltersKluwer, Warszawa 2017. Objaśnienia do ustawy – Prawo prywatne międzynarodowe: art. 17-21 (wspólnie z A. W. Wiśniewskim)

Monografie

 • Prawo zgrupowań spółek, C.H. Beck, Warszawa 2012
 • Europejskie prawo spółek. Zasady prawa europejskiego i ich wpływ na polskie prawo spółek, LexisNexis, Warszawa 2010
 • Rada nadzorcza w spółce akcyjnej, C.H. Beck, Warszawa 2006
 • Kapitał zakładowy. Zysk. Umorzenie, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2002

Prace zbiorowe

 • Company Laws of the EU – A Handbook, red. A. Vicari, A. Schall, C.H. Beck, München, 2020, Part 4: Poland, Chapter 1 – Introduction, Chapter 7 – Groups of companies (ostatnie wspólnie z P. Moskałą)
 • System prawa prywatnego. T. 17B – Prawo spółek kapitałowych, red. S. Sołtysiński, C.H. Beck, Warszawa, rozdziały: Kapitał zakładowy i akcje (rozdz. XIII); Prawa i obowiązki akcjonariuszy (rozdz. XIV); Zmiana statutu i podwyższenie kapitału zakładowego (rozdz. XVI), wyd. I – 2010; wyd. II – 2016
 • System prawa prywatnego. T. 9 – Prawo zobowiązań – umowy nienazwane, red. W. J. Katner, C.H. Beck, Warszawa, rozdziały: Umowy o wspólne przedsięwzięcie (joint venture); Umowy koncernowe – problem regulacji art. 7 KSH (rozdz. IX, § 36-37), wyd. I – 2010; wyd. II – 2015; wyd. III – 2018

Artykuły i glosy

Adam Opalski jest autorem ponad 100 artykułów naukowych i glos z zakresu problematyki prawa handlowego, w tym w szczególności zagadnień corporate governance, corporate finance oraz reform polskiego i unijnego prawa spółek, w tym m.in.:

 • Implementation of the SRD II Provisions on Related Party Transactions, (współautorzy: P. Davis, S. Emmenegger, G. Ferrarini, K.J. Hopt, A. Pietrancosta, A.R. Castells, M. Roth, M.C. Schouten, R. Skog, M. Winner, E. Wymeersch), European Corporate Governance Institute – Law Working Paper No. 543/2020, 22.9.2020, www.ssrn.com
 • Udział kapitałowy wspólnika spółki jawnej – przyczynek do analizy założeń ustroju majątkowego osobowych spółek handlowych, Przegląd Prawa Handlowego 4/2020
 • Prosta spółka akcyjna – nowy typ spółki handlowej, cz. I-II, Przegląd Prawa Handlowego 11/2019, 12/2019
 • The Commission’s 2018 Proposal on Cross-Border Mobility – An Assessment (współautorzy: P. Davis, S. Emmenegger, E. Ferran, G. Ferrarini, K.J. Hopt, N. Moloney, A. Pietrancosta, M. Roth, R. Skog, M. Winner, J. Winter, E. Wymeersch), European Company and Financial Law Review 2019, z. 1-2
 • Transakcje z podmiotami powiązanymi w znowelizowanej unijnej dyrektywie o prawach akcjonariuszy spółek notowanych na rynku regulowanym – zagadnienia wybrane, w: A. Olejniczak, T. Sójka (red.), Societates et obligationes – tradycja, współczesność, przyszłość. Księga jubileuszowa Profesora Jacka Napierały, Poznań 2018
 • Legitymacja wspólnika spółki z o.o. a spór o prawa do udziałów – przyczynek do dyskusji, w: A. Dańko-Roesler, M. Leśniak, M. Skory, B. Sołtys (red.), Ius est ars boni et aequi. Ksiega pamiątkowa dedykowana Prof. Józefowi Frąckowiakowi, Wrocław 2018
 • Optymalny model ładu korporacyjnego – między rynkiem a regulacją, w: K. Bilewska (red.), Efektywność zarządzania i nadzoru w spółce handlowej. W poszukiwaniu optymalnego modelu ustroju spółki, Warszawa 2018
 • Nieustające spory wokół kadencji i mandatu członków organów spółek kapitałowych – przyczynek do analizy orzecznictwa sądowego i propozycje de lege ferenda, w: J. Frąckowiak (red.), Kodeks spółek handlowych po 15 latach obowiązywania, Warszawa 2018
 • European Model Companies Act (EMCA), 2017, 1st edition (współautor), 1.9.2017, www.ssrn.com
 • The Consequences of Brexit for Companies and Company Law, (współautorzy: P. Böckli, P.L. Davies, E. Ferran, G. Ferrarini, J.M. Garrido Garcia, K.J. Hopt, A. Pietrancosta, R. Skog, S. Sołtysiński, J.W. Winter, M. Winner, E. Wymeersch), University of Cambridge Faculty of Law Research Paper No. 22/2017, 3.3.2017, www.ssrn.com
 • A Proposal for the Reform of Group Law in Europe (współautorzy: P. Böckli, P.L. Davies, E. Ferran, G. Ferrarini, J.M. Garrido Garcia, K.J. Hopt, A. Pietrancosta, R. Skog, S. Sołtysiński, J.W. Winter, M. Winner, E. Wymeersch), 18 European Business Organization Law Review 2017, nr 4
 • Regulacja prokury łącznej mieszanej w kodeksie cywilnym (współautorzy R. Pabis, A. W. Wiśniewski), Przegląd Prawa Handlowego 3/2017
 • Europejska ustawa modelowa o spółkach – inspiracja do reform prawa spółek? Uwagi na przykładzie prawa grup spółek, w: J. Olszewski (red.), Tendencje reformatorskie w prawie handlowym. Między teorią a praktyką, Warszawa, 2015 r.
 • Glosa do uchwały Składu Siedmiu Sędziów SN z 30.1.2015 r., III CZP 34/14 (dopuszczalność ustanowienia prokury łącznej niewłaściwej) (współautor A. W. Wiśniewski), Orzecznictwo Sądów Polskich 10/2015
 • Polish limited liability company: A case for modernising the corporate financial structure (współautor K. Oplustil), w: A. Jorge Viera Gonzales, Ch. Teichmann (red.), Private company law reform in Europe: The race for flexibility, Cizur Menor (Navarra) 2015
 • Niektóre problemy wyboru grupowego członków rady nadzorczej, Przegląd Prawa Handlowego 2/2015
 • Jeszcze o kadencji i mandacie w spółkach kapitałowych, Przegląd Prawa Handlowego 12/2014
 • Zarządzanie i nadzór w spółkach akcyjnych – status quo i dylematy reformy (współautor K. Oplustil), Monitor Prawniczy 7/2014
 • Zakres obowiązku głosowania oddzielnymi grupami w spółce akcyjnej (art. 419 k.s.h.), Przegląd Prawa Handlowego 2/2014
 • Refleksje na temat europeizacji prawa spółek i jej wpływu na prawo polskie, w: J. Kruczalak-Jankowska (red.), Wpływ europeizacji prawa na instytucje prawa handlowego, Warszawa 2013
 • Kontrowersje wokół przejęcia spółki dominującej przez zależną spółkę z o.o. (współautor W. Achramowicz), Monitor Prawa Handlowego 3/2013
 • Kodeks spółek handlowych w ostatnich latach – tendencje w orzecznictwie sądowym, w: J. Frąckowiak (red.), Kodeks spółek handlowych po dziesięciu latach, Wrocław 2013
 • Ewolucja prawa przez kryzys – uwagi na przykładzie prawa spółek, w: E. Mikos-Skuza, K. Myszona-Kostrzewa, J. Poczobut (red.), Prawo międzynarodowe – teraźniejszość, perspektywy, dylematy. Księga Jubileuszowa Profesora Zdzisława Galickiego, Warszawa 2013
 • Niedochowanie należytej staranności jako przesłanka odpowiedzialności cywilnoprawnej zarządców spółek kapitałowych (współautor K. Oplustil), Przegląd Prawa Handlowego 3/2013
 • Problemy regulacji grup spółek w Polsce – wnioski de lege ferenda, Monitor Prawa Handlowego 4/2012
 • Transakcje między podmiotami powiązanymi w prawie spółek, Przegląd Prawa Handlowego 11/2012
 • Problematyka pominięcia prawnej odrębności spółek kapitałowych, Przegląd Prawa Handlowego 8/2012
 • Zasada jednakowego traktowania wspólników i akcjonariuszy, Przegląd Prawa Handlowego 6/2012
 • Umorzenie akcji spółki publicznej – zagadnienia wybrane, Monitor Prawa Handlowego 2/2011
 • Projekt reformy struktury majątkowej spółki z o.o. i jego kontrowersyjna krytyka, Monitor Prawa Handlowego 1/2011
 • Kontrowersje wokół kadencji i mandatu w spółkach kapitałowych, Monitor Prawniczy 17/2011
 • Standardy postępowania zarządu spółki publicznej w przypadku próby wrogiego przejęcia, Przegląd Prawa Handlowego 8/2011
 • Zaskarżanie uchwał zarządów i rad nadzorczych spółek kapitałowych (współautor S. Sołtysiński), Przegląd Prawa Handlowego 11/2010
 • Companies’ Freedom of Establishment after the ECJ Cartesio Judgment (współautor A. W. Wiśniewski), 10 European Business Organization Law Review 2009, nr 4
 • Prawo właściwe dla osób prawnych w świetle projektu ustawy – Prawo prywatne międzynarodowe, w: Księga pamiątkowa 60-lecia Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie, Warszawa 2010
 • Reforma walnego zgromadzenia spółki akcyjnej – implementacja do prawa polskiego dyrektywy 2007/36/WE, Przegląd Prawa Handlowego 5/2009
 • Pojęcie organu osoby prawnej, Państwo i Prawo 1/2009
 • O pojęciu interesu spółki handlowej, Przegląd Prawa Handlowego 11/2008
 • Obowiązek lojalności w spółkach kapitałowych, Kwartalnik Prawa Prywatnego 2/2008
 • Transgraniczne łączenie spółek – nowy sposób koncentracji przedsiębiorców w prawie polskim, Rejent 7-8/2008
 • Nowe Dobre Praktyki w spółkach publicznych, Przegląd Prawa Handlowego 3/2008
 • Stan i perspektywy europejskiego prawa spółek a rozwój polskiego prawa spółek, Studia Prawa Prywatnego 1 (8) 2008
 • Kapitał zakładowy: skuteczny instrument ochrony wierzycieli czy przestarzała koncepcja prawna? Próba porównania modeli ochrony wierzycieli w prawie państw europejskich i Stanów Zjednoczonych, Kwartalnik Prawa Prywatnego 2/2004

Wykłady i seminaria

 • Transakcje fuzji i przejęć (mergers & acquisitions) w praktyce międzynarodowej i krajowej, Wydział Prawa i Administracji UW
 • Ład korporacyjny spółek akcyjnych, Wydział Prawa i Administracji UW
 • Europejskie prawo spółek, Wydział Prawa i Administracji UW
 • Międzynarodowe prawo prywatne i handlowe, Wydział Prawa i Administracji UW

Sukcesy i wyróżnienia

 • Nagroda Dziekana Wydziału Prawa i Administracji UW za osiągnięcia naukowe opublikowane w roku 2016 (2017 r.)
 • Nagroda indywidualna II stopnia Rektora UW (2016 r.)
 • Indywidualna nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla nauczycieli akademickich za osiągnięcia naukowe, za monografię pt. „Europejskie prawo spółek”, 2011 r.
 • Wyróżnienie za rozprawę habilitacyjną w Konkursie „Państwa i Prawa”, 2009 r.
 • Stypendysta Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta, Max Planck Institute for Comparative and International Private Law w Hamburgu, Fundacji na rzecz Nauki Polskiej oraz Deutscher Akademischer Austauschdienst
 • Członek European Commission Informal Expert Group on Company Law and Corporate Governance, od 2020 r.
 • Członek grupy roboczej European Company Law Experts, od 2016 r.
 • Wiceprzewodniczący zespołu przy Ministrze Rozwoju do spraw przygotowania projektu przepisów o prostej spółce akcyjnej, 2016–2018 r.
 • Członek grupy roboczej ds. wypracowania europejskiej ustawy wzorcowej o spółkach (European Model Company Act), od 2013 r.
 • Członek zespołu Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości do spraw reformy prawa spółek, 2006–2015 r.
 • Radca prawny, Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie, od 2002 r.

Kwalifikacje

Wykształcenie
 • Profesor nauk prawnych, 2013 r.
 • Profesor Uniwersytetu Warszawskiego, od 2009 r.
 • Doktor habilitowany, Uniwersytet Warszawski, 2007 r.
 • Doktor nauk prawnych, Uniwersytet Warszawski, 2002 r.
 • Radca prawny w Warszawie, od 2002 r.
 • Magister prawa, summa cum laude, Uniwersytet Warszawski, 1997 r.
 • Dyplomy szkoły prawa amerykańskiego Tulane University Law School, Nowy Orlean (2000 r.), Centrum Brytyjskich i Europejskich Studiów Prawniczych University of Cambridge i Uniwersytetu Warszawskiego (1998 r.), Centrum Niemieckich Studiów Prawniczych Universität Bonn i Uniwersytetu Warszawskiego (1998 r.).
Posiadane uprawnienia
 • Polska
Znajomość języków
 • polski, ojczysty
 • angielski, biegły
 • niemiecki, biegły