Skip to main content
Paweł A. Tatarczak

Praktyka Pawła Tatarczaka skupia się na rozwiązywaniu sporów transgranicznych i krajowych, w tym złożonych spraw związanych z fuzjami i przejęciami przedsiębiorstw (spory post-M&A), transakcjami na rynku nieruchomości oraz transakcjami finansowania w zakresie corporate oraz consumer finance. Paweł zajmuje się również zagadnieniami regulacyjnymi, w tym sporami z organami administracji państwowej dotyczącymi publicznego obrotu papierami wartościowymi i wykonywaniem działalności koncesjonowanej.

Paweł posiada doświadczenie w zakresie handlowych i inwestycyjnych postępowań arbitrażowych toczących się na podstawie wszystkich ważniejszych regulaminów, w tym ICSID, UNCITRAL, ICC, SCC, LCIA, KIG oraz reguł szwajcarskich. Występował przed międzynarodowymi trybunałami stosującymi zarówno kontynentalny, jak i anglosaski schemat postępowania. Reprezentował lub doradzał klientom w związku z potencjalnymi oraz bieżącymi postępowaniami arbitrażowymi, toczącymi się lub administrowanymi w Genewie, Londynie, Moskwie, Sztokholmie, Wiedniu, Wilnie, Warszawie i Waszyngtonie, w tym w największych sporach międzynarodowych uwzględnianych w rankingu The American Lawyer’s Arbitration Scorecard.

Paweł regularnie występuje również przed krajowymi sądami powszechnymi i administracyjnymi, a także centralnymi i lokalnymi organami administracji publicznej.

Specjalizacja

 • Arbitraż handlowy
 • Arbitraż inwestycyjny
 • Postępowania sądowe
 • Postępowania administracyjne i sądowo-administracyjne
 • Transakcje handlowe

Kompetencje

Doświadczenie

 • Reprezentował Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. w postępowaniu przed Międzynarodowym Sądem Arbitrażowym Międzynarodowej Izby Handlowej (ICC), toczącym się w Londynie przeciwko Yukos International UK B.V. Spór o wartości 1,5 miliarda USD dotyczył największej polskiej inwestycji zagranicznej w tamtym okresie - nabycia AB Mazeikiu Nafta, jedynej rafinerii w krajach bałtyckich. Ponadto doradzał w wybranych aspektach powiązanych postępowań spornych tj. arbitrażu dotyczącym umowy o generalne wykonawstwo przed Międzynarodowym Sądem Arbitrażowym w Londynie (LCIA) oraz arbitrażu ubezpieczeniowym ad-hoc w Wilnie.˚
 • Doradzał Telekomunikacji Polskiej S.A., w jednym z największych międzynarodowych postępowań arbitrażowych z udziałem polskiego podmiotu, toczącym się w Wiedniu na zasadach UNCITRAL, wszczętym przez Danish Polish Telecommunications Group I/S oraz dotyczącym precedensowego sporu o wartości kilku miliardów DKK, dotyczącego kontraktu na dostawę pod klucz linii północ-południe (NSL) – światłowodowego systemu telekomunikacyjnego. Ponadto doradzał w wybranych aspektach powiązanych postępowań toczących się przed sądami krajowymi Austrii, Anglii, Francji, Niemiec, Irlandii, Holandii, Polski i Stanów Zjednoczonych. Wszystkie postępowania zakończone zostały ugodą.˚
 • Reprezentował jedną ze spółek z listy Fortune 500 w postępowaniu arbitrażowym ad hoc prowadzonym według zasad Komisji Narodów Zjednoczonych ds. Międzynarodowego Prawa Handlowego (UNCITRAL) w Londynie przeciwko jednemu z największych przedsiębiorstw petrochemicznych na świecie. Spór dotyczył cen produktów polietylenowych i polipropylenowych wytwarzanych w jednej z największych środkowoeuropejskich fabryk tworzyw sztucznych.
 • Reprezentował jedną z największych polskich instytucji finansowych w sporze post-M&A z dużą, europejską instytucją finansową, dotyczącym transgranicznej transakcji przejęcia, toczącym się w Genewie na podstawie Regulaminu Arbitrażowego Międzynarodowej Izby Handlowej (ICC). Spór został pomyślnie zakończony ugodą.
 • Reprezentował polski bank w sporze post-M&A przeciwko jednej z największych amerykańskich instytucji finansowych dotyczącym korekty ceny akcji, rozstrzyganym w ramach indywidualnej procedury eksperckiej z udziałem biegłego pochodzącego z brytyjskiego biura jednej z firm z tzw. Wielkiej Czwórki. Spór został pomyślnie zakończony ugodą.
 • Doradzał jednej z największych europejskich instytucji bankowych w sprawie potencjalnego sporu post-M&A z instytucją bankową działającą w regionie Europy Środkowej i Wschodniej w związku z naruszeniem oświadczeń i zapewnień dotyczących nabycia działalności bankowej w Polsce, rozstrzyganego w Genewie, zgodnie ze Szwajcarskim Regulaminem Międzynarodowego Arbitrażu Instytutu Arbitrażowego Szwajcarskich Izb Gospodarczych.
 • Doradzał znanemu funduszowi private equity w związku z potencjalnym, transgranicznym sporem post-M&A ze sprzedającymi przedsiębiorstwo z branży kosmetycznej, dotyczącym rzekomych zaległości podatkowych, w tym przepisów regulujących ceny transferowe, rozstrzyganego zgodnie z Regulaminem Arbitrażowym Międzynarodowej Izby Handlowej (ICC).
 • Występował w charakterze Sekretarza Trybunału Arbitrażowego z siedzibą w Moskwie, działającego na podstawie Regulaminu Arbitrażowego Międzynarodowej Izby Handlowej (ICC) w związku ze sporem na tle oświadczeń i zapewnień związanym ze zrealizowaną transakcją M&A, dotyczącym spółki kontrolującej strategiczne zasoby złóż w Federacji Rosyjskiej oraz szeregu kwestii jurysdykcyjnych wynikających z reformy ustroju arbitrażowego w Rosji w roku 2015.
 • Doradzał amerykańskiemu producentowi rolnemu w związku z kwestiami jurysdykcji prima facie wynikającymi z międzynarodowego sporu handlowego przeciwko rosyjskiemu podmiotowi, toczącego się przed Instytutem Arbitrażowym Izby Handlowej w Sztokholmie (SCC).
 • Doradzał Grupie Handlowej Emperia w wybranych aspektach proceduralnych jednego z największych postępowań arbitrażowych w Polsce – arbitrażu na zasadach UNCITRAL w Warszawie, wszczętego przez Eurocash S.A. w związku z umową inwestycyjną dotyczącą ogólnopolskiego biznesu dystrybucyjnego sektora FMCG, zawartą po przeprowadzeniu udanej obrony Emperii przed innowacyjną próbą wrogiego przejęcia. Spór został zakończony ugodą.˚
 • Doradzał spółce zależnej Reinhold Polska AB w arbitrażu handlowym w Warszawie na zasadach UNCITRAL, wszczętym przez Union Investment Real Estate GmbH, dotyczącym sporu związanego z umową renowacji i wynajmu biurowca Lipińskiego, historycznego kompleksu biurowego klasy A w centrum Warszawy. Spór został zakończony ugodą.˚
 • Reprezentował izraelską grupę inwestującą w energetykę odnawialną w sporze post- M&A dotyczącym korekty ceny akcji z niemiecką dużą spółką z branży energetyki wiatrowej przed Międzynarodowym Sądem Arbitrażowym przy Międzynarodowej Izbie Handlowej (ICC). Spór został zakończony ugodą.
 • Reprezentował międzynarodowy fundusz inwestycyjny rynku nieruchomości w sporze post-M&A dotyczącym korekty ceny akcji z dużą izraelsko-holenderską grupą inwestycyjną toczącym się przed Sądem Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej w związku z przejęciem jednej z największych w Polsce spółek deweloperskich. Spór został zakończony ugodą.
 • Doradzał brytyjskim wspólnikom polskiej spółki zarządzającej nieruchomościami komercyjnymi w związku z potencjalnym sporem dotyczącym prowadzenia i restrukturyzacji działalności w ramach joint-venture.
 • Doradzał inwestorom indywidualnym z Monako oraz Polski w postępowaniu arbitrażowym toczącym się przed Sądem Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie, w sprawie międzynarodowego przejęcia struktury holdingowej od grupy kapitałowej inwestującej w nieruchomości oraz budowy nieruchomości komercyjnych. Spór został zakończony ugodą.˚
 • Doradzał polskiej spółce w sprawie potencjalnego postępowania arbitrażowego po przejęciu, opartego na zasadach UNCITRAL w sprawie oświadczeń i zapewnień dotyczących zobowiązań z tytułu podatku VAT.
 • Doradzał polskiej spółce działającej na rynku nieruchomości w związku z potencjalnym sporem dotyczącym papierów wartościowych o wartości ok. 60 mln USD rozstrzyganym w Londynie przed Międzynarodowym Sądem Arbitrażowym przy Międzynarodowej Izbie Handlowej (ICC).˚
 • Doradzał obywatelowi Federacji Rosyjskiej w związku z potencjalnym arbitrażem inwestycyjnym przeciwko jednemu z państw członkowskich UE, związanym z likwidacją lokalnej instytucji bankowej z powodu rzekomego niedostosowania się do wymogów adekwatności kapitałowej.
 • Doradzał zagranicznym inwestorom rynku nieruchomości w sprawie potencjalnego arbitrażu inwestycyjnego z jednym z państw członkowskich UE, dotyczącym stosowania miejscowych przepisów o ochronie zabytków.
 • Reprezentował międzynarodowego dewelopera w sprawie potencjalnego arbitrażu inwestycyjnego przeciwko jednemu z państw członkowskich Unii Europejskiej w związku z ingerencją władz miejskich i centralnych w proces realizacji inwestycji budowlanej o dużej wartości.
 • Reprezentował amerykańskich inwestorów indywidualnych- Davida Minnotte i Roberta Lewisa, na niektórych etapach międzynarodowego arbitrażu inwestycyjnego przeciwko Rzeczpospolitej Polskiej, administrowanego przez Międzynarodowe Centrum Rozwiązywania Sporów Inwestycyjnych (ICSID) w Waszyngtonie. Spór był prowadzony w oparciu o bilateralny traktat o ochronie inwestycji pomiędzy Polską a USA, w kontekście projektu budowy pierwszego polskiego zakładu frakcjonowania osocza przez Laboratorium Frakcjonowania Osocza sp. z o.o.
 • Doradzał spółce z listy Fortune 500 w zakresie potencjalnego arbitrażu inwestycyjnego opartego o bilateralny traktat inwestycyjny (BIT) oraz Traktat Karty Energetycznej przeciwko jednemu z państw członkowskich Unii Europejskiej.˚
 • Brał udział w pracach na rzecz jednej z największych spółek górniczych na świecie w związku z analizą ochrony inwestycji na podstawie traktatów inwestycyjnych w jednym z krajów Afryki subsaharyjskiej.˚

 • Doradzał jednej z największych państwowych spółek energetycznych w związku z pierwszym w Polsce pozwem klimatycznym, w ramach którego poddano pod ocenę sądów powszechnych politykę energetyczną państwa dotyczącą produkcji energii elektrycznej w wyniku spalania węgla kamiennego.
 • Reprezentuje mBank S.A. w związku z obroną przed roszczeniami ok. 1.300 powodów dochodzonymi w postępowaniu grupowym przed sądami polskimi, w tym Sądem Najwyższym, związanymi z kredytami hipotecznymi denominowanymi w walutach obcych.
 • Reprezentował mBank S.A. na etapie apelacji w głośnym sporze sądowym, w ramach którego dokonano oceny ważności umów kredytów hipotecznych denominowanych w walutach obcych w świetle prawa polskiego.
 • Reprezentował środkowoeuropejski fundusz inwestycyjny nieruchomości w sporze sądowym z amerykańskim funduszem nieruchomościowym dotyczącym refundacji kosztów robót wykończeniowych wykonanych w jednym z najbardziej prestiżowych kompleksów biurowych klasy „A” w Warszawie. Spór został zakończony ugodą.
 • Reprezentował fundusz inwestycyjny nieruchomości w sporze sądowym dotyczącym 40-krotnej podwyżki opłaty za użytkowanie wieczyste dotyczącym jednego z największych centrów handlowych w Polsce. Spór został zakończony ugodą bez konieczności inicjacji postępowania sądowego.
 • Reprezentował duży międzynarodowy fundusz private equity w sporze post-M&A przeciwko polskiemu funduszowi private equity w związku z jedną z największych transakcji w sektorze telekomunikacji, mediów i technologii w Polsce, toczącym się przed polskimi sądami. Uzyskał precedensowe orzeczenie o niemożliwości przerwania biegu terminu przedawnienia poprzez zawezwanie do próby ugodowej w sytuacji, w której umowa, której dotyczy spór, zawiera skuteczny zapis na sąd polubowny.
 • Doradzał funduszom inwestycyjnym z siedzibą na Brytyjskich Wyspach Dziewiczych w sprawie roszczeń przeciwko pośrednikom na polskim rynku akcji o wartości ok. 100 mln PLN, wniesionych do sądów polskich.
 • Doradzał BEST S.A., uznanej polskiej firmie specjalizującej się w obrocie i zarządzaniu zagrożonymi wierzytelnościami, w wybranych aspektach postępowania przeciwko spółce celowej Varde Investment Partners LP, dotyczącego międzynarodowej transakcji sekurytyzacyjnej i toczącego się przed High Court of Justice of England and Wales (sąd wyższej instancji Anglii i Walii).˚

 • Doradza w wybranych aspektach szeregu postępowań administracyjnych i sądowo-administracyjnych dotyczących kwalifikacji zautomatyzowanych skrzynek pocztowych, jako obiektów budowlanych, w tym zgodności prawa budowlanego z Konstytucją oraz prawem europejskim.
 • Reprezentował chińskiego producenta e-papierosów w postępowaniu administracyjnym związanym z rejestracją jego produktów na potrzeby wejścia na rynek Unii Europejskiej.
 • Reprezentował dużego europejskiego producenta żywności w sporze z polską inspekcją jakości handlowej dotyczącym zgodności produktu spożywczego z polskim i unijnym prawem żywnościowym. Spór został pomyślnie zakończony już na etapie postępowania administracyjnego drugiej instancji.
 • Reprezentował jeden z największych polskich podmiotów zajmujących się handlem bronią w szeregu postępowań dotyczących decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych w przedmiocie cofnięcia koncesji.
 • Reprezentował jednego z największych na świecie producentów napojów alkoholowych w szeregu postępowań administracyjnych i sądowo-administracyjnych z udziałem Komisji Nadzoru Finansowego, dotyczących obowiązków informacyjnych odnoszących się do przebiegu postępowania restrukturyzacyjnego toczącego się na podstawie amerykańskiego Kodeksu Upadłościowego (tzw. Chapter 11).
 • Reprezentował członka zarządu w związku z postępowaniem przed Komisją Nadzoru Finansowego oraz polskimi sądami administracyjnymi w sprawie domniemanego naruszenia obowiązków informacyjnych spółki publicznej, w związku z jedną z pierwszych transakcji finansowania w postaci kapitałowej linii kredytowej (equity line of credit) na rynku polskim.
 • Reprezentował obywatela amerykańskiego w zakresie postępowania administracyjnego i karnego w związku z podejrzeniami rzekomego nielegalnego obrotu akcjami notowanymi na GPW z wykorzystaniem informacji poufnych (tzw. insider trading). Wszystkie postępowania w tej sprawie zostały umorzone.
 • Reprezentuje spółkę akcyjną w sporze sądowo-administracyjnym z Komisją Nadzoru Finansowego w sprawie dotyczącej zakresu obowiązków informacyjnych odnoszących się do przedkontraktowej fazy publicznej transakcji typu M&A.

 • Doradzał Amstar Global Advisers, amerykańskiej spółce inwestującej w nieruchomości w związku z negocjacjami i zawarciem pakietu umów prowadzących do wznowienia prac budowlanych przy projekcie Złota 44 – wieżowca w centrum Warszawy, zaprojektowanego przez Daniela Libeskinda – najwyższego, luksusowego apartamentowca w Unii Europejskiej.
 • Doradzał Polskiemu Koncernowi Naftowemu ORLEN S.A. w związku z umorzeniem globalnych kwitów depozytowych znajdujących się w obrocie na londyńskiej giełdzie papierów wartościowych oraz amerykańskich kwitów depozytowych znajdujących się w obrocie pozagiełdowym w Stanach Zjednoczonych.
 • Brał udział w pracach na rzecz Lockheed Martin w ramach największego realizowanego na świecie programu offsetowego w dziedzinie obronności, związanego z dostawą wielozadaniowych myśliwców odrzutowych czwartej generacji F-16 Fighting Falcon dla Sił Powietrznych RP.˚

 • Doradzał Muzeum Narodowemu w Warszawie w związku z wieloma sprawami spornymi dotyczącymi obiektów muzealnych o znacznej wartości.
 • Doradzał podmiotom należącym do gminy żydowskiej w Polsce w związku z wieloma zagadnieniami prawnymi, w tym stosowania Halakha w polskim prawie publicznym, odpowiedzialności przedkontraktowej czy regulacji dotyczących dotacji na realizację celu publicznego.

°Doświadczenie zdobyte w poprzednich kancelariach zanim Paweł Tatarczak dołączył do Greenberg Traurig Grzesiak sp.k.

Sukcesy i wyróżnienia

 • EMEA Legal 500: Rozwiązywanie sporów | Rekomendowany w zakresie sporów wynikających z fuzji i przejęć, transakcji na rynku nieruchomości oraz korporacyjnych (2020 r.);  Rekomendowany w zakresie sporów wynikających z fuzji i przejęć, transakcji na rynku nieruchomości oraz korporacyjnych (2020 r.); Rekomendowany w dziedzinie arbitrażu handlowego (2019 r.) 
 • Rising Stars: Prawnicy – liderzy jutra (Wolters Kluwer) – finalista (2015 r.)
 • Najlepsza praca magisterska z dziedziny prawa handlowego (PPH/Wolters Kluwer) – II miejsce (2010 r.)
 • Izba Adwokacka w Warszawie
 • Arbiter, Sąd Arbitrażowy przy Konfederacji Lewiatan
 • Członek Komisji Arbitrażowej przy Międzynarodowym Stowarzyszeniu Prawników

Kwalifikacje

Wykształcenie
 • Adwokat, 2014 r.
 • Magister prawa, Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji, 2009 r.
 • LLP-Erasmus Scholarship, Univerzita Komenského v Bratislave - Právnická Fakulta, 2008 r.
 • Dyplom, Centrum Prawa Amerykańskiego University of Florida, Levin College of Law, przy współpracy z Uniwersytetem Warszawskim, 2007 r.
Posiadane uprawnienia
 • Polska
Znajomość języków
 • polski, ojczysty
 • angielski, biegły