Skip to main content

Monika Wozniak w swojej praktyce zajmuje się zagadnieniami z zakresu postępowań spornych (w szczególności arbitrażem międzynarodowym i krajowym, sporami przed sądami powszechnymi oraz sporami administracyjnymi), a także zajmuje się sprawami z zakresu prawa pracy.

Specjalizacja

 • Postępowania sądowe 
 • Postępowania arbitrażowe
 • Postępowania administracyjne 
 • Prawo pracy spory 
 • Prawo spółek
   

Kompetencje

Doświadczenie

 • Brała udział w pracach na rzecz mBank S.A. na etapie odwołania w głośnym sporze dotyczącym ważności umów kredytów hipotecznych denominowanych w walutach obcych na podstawie prawa polskiego.
 • Brała udział w pracach na rzecz mBank S.A. w związku z obroną przed roszczeniami ok. 1.300 powodów dochodzonymi w postępowaniu grupowym przed sądami polskimi związanymi z kredytami hipotecznymi denominowanymi w walutach obcych.
 • Reprezentowała fundusz inwestycyjny nieruchomości w sporze sądowym dotyczącym 40-krotnej podwyżki opłaty za użytkowanie wieczyste dotyczącym jednego z największych centrów handlowych w Polsce. Spór został zakończony ugodą bez konieczności inicjacji postępowania sądowego. 
 • Bierze udział w pracach na rzecz PZU S.A. (i) w postępowaniach sądowych wszczętych przez akcjonariuszy spółki o uchylenie uchwał walnego zgromadzenia akcjonariuszy związanych z zatrzymaniem w spółce dywidendy za 2006 r.; oraz (i) w postępowaniu sądowym wszczętych przez akcjonariuszy dochodzących roszczeń o tzw. zaległą dywidendę za rok 2006. Łączna Wartość przedmiotu sporu przekracza 200 mln PLN.
 • Bierze udział w pracach na rzecz Bank Pekao S.A. w postępowaniach sądowych związanych z dochodzeniem od Skarbowi Państwa – Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad roszczeń związanych z realizacją budowy autostrady A-4 realizowanej przez konsorcjum SIAC Construction Ltd., Aprivia S.A., Hydrobudowa Polska S.A. oraz PBG S.A. Wartość roszczenia przekracza 400 mln. PLN.
 • Bierze udział w pracach na rzecz jednego z największych na świecie producentów zamków i drzwi w postępowaniach sądowych przeciwko byłym pracownikom spółki córki w Polsce w związku z czynami nieuczciwej konkurencji i działaniami na szkodę spółki.
 • Brała udział w pracach na rzecz polskiego banku w sporze z agentem.
 • Bierze udział w pracach na rzecz międzynarodowego producenta napojów alkoholowych w postępowaniu sądowym z byłym członkiem zarządu.
 • Reprezentuje klientów w sporach z zakresu prawa pracy.
 • Reprezentowała producenta papierosów w związku z postępowaniami indywidualnymi dotyczącymi roszczeń za szkody spowodowane przez choroby rzekomo związane z paleniem tytoniu.
 • Brała udział w pracach na rzecz dużego europejskiego producenta żywności w sporze z polską inspekcją jakości handlowej dotyczącym zgodności produktu spożywczego z polskim i unijnym prawem żywnościowym. Spór został pomyślnie zakończony już na etapie postępowania administracyjnego drugiej instancji.
 • Bierze udział w pracach na rzecz jednego z największych funduszy inwestycyjnych nieruchomości Środkowo-Wschodniej Europy w związku ze sporem transakcyjnym toczącym się przed Międzynarodowym Sądem Arbitrażowym przy Międzynarodowej Izbie Handlowej (ICC).
 • Brała udział w pracach na rzecz międzynarodowego dewelopera w sprawie potencjalnego arbitrażu inwestycyjnego przeciwko jednemu z państw członkowskich Unii Europejskiej w związku z ingerencją władz miejskich i centralnych w proces realizacji inwestycji budowlanej o dużej wartości.
 • Brała udział w pracach na rzecz czołowego amerykańskiego producenta gier komputerowych w bieżących sprawach związanych z prawami własności intelektualnej w Polsce.
 • Brała udział w pracach na rzecz czołowego zagranicznego dystrybutora filmowego w kwestiach związanych z polskim prawem autorskim. 
 • Brała udział w pracach na rzecz Agora S.A. w związku z nabyciem 40% udziału w Eurozet sp. z o.o.
 • Brała udział w pracach na rzecz Muzeum Narodowego w Warszawie w związku z wieloma sprawami spornymi dotyczącymi obiektów muzealnych o znacznej wartości.

Sukcesy i wyróżnienia

 • Okręgowa Izba Adwokacka w Warszawie

Kwalifikacje

Wykształcenie
 • Adwokat, 2021 r.
 • Magister prawa, Uniwersytet Warszawski, 2017 r.
Posiadane uprawnienia
 • Polska
Znajomość języków
 • polski, ojczysty
 • angielski, biegły