Skip to main content

Employment en Tax update: Corona (COVID-19) – Update noodmaatregelen overheid voor werkgevers en ondernemers

Nieuwe Maatregelen Overheid

1. Regeling werktijdverkorting wordt vervangen door Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud

Op 17 maart 2020 heeft het kabinet besloten om vanwege het coronavirus (COVID-19) uitzonderlijke economische maatregelen te nemen. Onderdeel hiervan is om de regeling werktijdverkorting in te trekken. Onder de regeling werktijdverkorting was het mogelijk voor werkgevers om een vergunning aan te vragen om voor werknemers tijdelijk een WW-uitkering aan te vragen ter voorkoming van ontslag. De regeling werktijdverkorting is per direct niet langer van toepassing op ondernemingen getroffen door het coronavirus en wordt vervangen door de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW).

Aanvragen onder de regeling werktijdverkorting zijn niet meer mogelijk. Aanvragen die reeds zijn ingediend onder de regeling werktijdverkorting, maar nog niet zijn toegekend, zullen worden behandeld onder de NOW. Er zal dan wel aanvullende informatie worden opgevraagd. Het is nog niet duidelijk welke informatie dit precies is, maar de werkgever zal financiële gegevens moeten verschaffen om de omvang van de vergoeding te kunnen vaststellen. 

Onder de NOW kan een werkgever bij het UWV voor een periode van drie maanden (met een mogelijkheid tot verlenging - eventueel onder andere voorwaarden - voor nog eens drie maanden) een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen tot maximaal 90% van de loonsom afhankelijk van het omzetverlies. In tegenstelling tot de regeling werktijdverkorting is de NOW ook van toepassing op werknemers waarvoor de werkgever geen loondoorbetalingverplichting heeft, zoals werknemers met een nul-uren of oproepcontract. Uitzendbedrijven kunnen voor hun uitzendkrachten tevens een tegemoetkoming onder de NOW aanvragen.

Een werkgever kan tegemoetkoming onder de NOW aanvragen, indien:

  • een werkgever minimaal 20% omzetverlies verwacht; en (op voorwaarde dat)
  • de werkgever tijdens de subsidieperiode geen werknemers zal ontslaan wegens bedrijfseconomische redenen.

De NOW ziet op omzetdalingen vanaf 1 maart 2020. Het UWV zal – indien de NOW is toegekend – een voorschot van 80% van de gevraagde tegemoetkoming betalen. Dit is anders dan onder de regeling werktijdverkorting waarbij de WW-uitkering na de vergunningsperiode zou worden gestort. De tegemoetkoming onder de NOW is geen WW-uitkering en is een tegemoetkoming van de overheid op de loonsom wegens de coronacrisis. De overheid heeft op dit moment het volgende bekendgemaakt over de berekening van de tegemoetkoming:

  • als 100% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 90% van de loonsom van een werkgever;
  • als 50% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 45% van de loonsom van een werkgever;
  • als 25% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 22,5% van de loonsom van een werkgever.

De overheid heeft aangegeven dat boven een nog nader te bepalen omvang van de tegemoetkoming een accountantsverklaring is vereist. Achteraf zal een definitieve vaststelling plaatsvinden en kan een correctie plaatsvinden als sprake is geweest van een daling in de loonsom. Het is nog onduidelijk wanneer een aanvraag voor een tegemoetkoming onder de NOW kan worden aangevraagd. De overheid tracht dit zo spoedig mogelijk via het UWV mogelijk te maken.

Met de NOW is de ontheffing van de loondoorbetalingsverplichting tijdens de werktijdverkorting per 1 januari 2020 waarschijnlijk niet meer van toepassing. Dit heeft tot gevolg dat werkgevers die een tegemoetkoming onder de NOW ontvangen, het salaris van personeel volledig moeten doorbetalen.

Ten aanzien van werkgevers die reeds een vergunning hebben gekregen voor werktijdverkorting, zal de vergunning doorlopen. Indien de werkgever na afloop van de vergunning ook gebruik wenst te maken van de noodmaatregel, dan kan men een beroep op de NOW doen.

2. Extra ondersteuning zelfstandig ondernemers

Voor zelfstandigen is een tijdelijke bijstandsregeling ingesteld, waarin ondernemers een aanvullende inkomensondersteuning kunnen krijgen voor levensonderhoud. Het betreft een aanvulling tot het sociaal minimum. De hoogte van het sociaal minimum hangt af van de woon- en thuissituatie. De actuele bedragen van het sociaal minimum zijn terug te vinden op de website van het UWV. In deze bijstandsregeling is geen sprake van een vermogens- of partnertoets. Ondersteuning volgens deze tijdelijke regeling is ook mogelijk in de vorm van een lening voor bedrijfskapitaal, tegen een verlaagd rentepercentage.

Uitstel Van Betaling Voor Belastingen

Ondernemers in Nederland die door de uitbraak van het coronavirus in financiële problemen raken, kunnen bijzonder uitstel van betaling aanvragen bij de Belastingdienst dan wel een verzoek indienen voor verlaging van een voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. Daarnaast verlaagt de Belastingdienst tijdelijk de invorderingsrente en belastingrente. De soepelere opstelling van de fiscus is één van de economische maatregelen van het kabinet in verband met de coronacrisis. Ten aanzien van deze regelingen gelden de volgende voorwaarden.

1. Verzoek tot uitstel van betaling

Ondernemers kunnen bijzonder uitstel van betaling aanvragen voor alle aanslagen inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting die zij hebben ontvangen. Het uitstel wordt verleend als gemotiveerd kan worden dat de ondernemer door de coronacrisis in betalingsproblemen is gekomen. Zodra het verzoek om uitstel door de Belastingdienst ontvangen is, zet de Belastingdienst de invordering stil. Individuele beoordeling van het verzoek vindt later plaats. De gebruikelijke vereisten voor het verlenen van uitstel blijven gelden.

Verzuimboetes voor het niet (tijdig) betalen van loonbelasting en/of omzetbelasting worden de komende tijd achterwege gelaten of teruggedraaid. De behandeling van verzoeken om uitstel moet immers handmatig plaatsvinden, dit betekent dat behandeltijden kunnen oplopen indien veel verzoeken binnenkomen.

Na het indienen van het verzoek om uitstel van betaling dient binnen vier weken een verklaring van een derde deskundige ingediend te worden bij de Belastingdienst. Als derde deskundige kan worden gedacht aan een externe consultant, een externe financier, een brancheorganisatie, een accountant of financieel adviseur. Wat precies in de verklaring van de derde deskundige moet staan is nog niet bekend, wij zullen u daarover berichten zodra meer informatie beschikbaar is.

2. Voorlopige aanslag

Ondernemers die een lagere winst verwachten door de uitbraak van corona, kunnen hun voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting wijzigen, zodat zij direct minder belasting betalen.

Het wijzigen van de voorlopige aanslag kan via de gebruikelijke kanalen worden gedaan en dergelijke verzoeken zullen door de Belastingdienst worden ingewilligd.

3. Tijdelijke verlaging invorderingsrente en belastingrente

Wanneer een aanslag niet op tijd wordt betaald, moet daar normaal gesproken 4% invorderingsrente over worden betaald vanaf het moment dat de betalingstermijn is verstreken. De Belastingdienst heeft aangegeven per 23 maart 2020 de invorderingsrente tijdelijk te verlagen van 4% naar 0,01%. Dit zal gelden voor alle belastingschulden.

Belastingrente wordt verschuldigd als de Belastingdienst een aanslag te laat heeft kunnen vaststellen, bijvoorbeeld doordat niet op tijd of niet voor een juist bedrag aangifte is gedaan. Het tarief van de belastingrente is 8% voor de vennootschapsbelasting en 4% voor alle andere belastingen. De Belastingdienst zal het tarief voor de belastingrente ook tijdelijk verlagen naar 0,01%. Dit zal gelden voor alle belastingen waarvoor belastingrente geldt en ingaan per 1 juni 2020 (behalve voor de inkomstenbelasting: voor deze belasting gaat de verlaging per 1 juli 2020 in).

Kijk voor meer informatie en actuele ontwikkelingen op GT’s Health Emergency Preparedness Task Force: Coronavirus Disease 2019.