Skip to main content

Regulacja instytucji finansowych

Warszawskie biuro Greenberg Traurig posiada jedną z czołowych praktyk w Polsce obejmujących kwestie regulacyjne dotyczące instytucji finansowych. Nasi prawnicy reprezentują najważniejsze polskie i międzynarodowe banki, towarzystwa funduszy inwestycyjnych i firmy zarządzające aktywami, domy maklerskie oraz zakłady ubezpieczeń. Zakres naszych usług obejmuje szereg zagadnień, w tym transakcje fuzji i przejęć obejmujące nabycie lub sprzedaż instytucji finansowych, kwestie regulacyjne mające wpływ na ich bieżącą działalność, a także przestrzeganie zgodności z przepisami prawa i wsparcie w toku postępowań prowadzonych przez organy publiczne.

Do naszych kluczowych obszarów specjalizacji należą:

  • Fuzje i przejęcia (M&A) instytucji finansowych: warszawskie biuro Greenberg Traurig doradza w procesach fuzji, przejęć i sprzedaży przedsiębiorstw, a także inwestycji dotyczących wszelkiego rodzaju instytucji finansowych. Uczestniczyliśmy w najważniejszych bankowych transakcjach M&A w Polsce obejmujących zarówno spółki publiczne jak i nienotowane na giełdzie, w tym obejmujących nabycie akcji oraz nabycie zorganizowanych części przedsiębiorstw w transakcjach podziałów przez wydzielenie. Służymy naszym klientom radą w odniesieniu do regulacyjnych i operacyjnych aspektów takich transakcji oraz zarządzaniu nimi.
  • Wymogi regulacyjne: warszawskie biuro Greenberg Traurig doradza instytucjom finansowym w zakresie szeregu istotnych kwestii regulacyjnych. Nasza kancelaria ma wyjątkowo rozległe doświadczenie w kontaktach z Komisją Nadzoru Finansowego i innymi organami nadzoru. Doradzamy naszym klientom w zakresie zmian ustawodawstwa polskiego i unijnego. Oraz wspieraliśmy szereg instytucji finansowych w restrukturyzacji lub dostosowaniu ich działalności w odpowiedzi na zmiany regulacyjne. Nasi prawnicy uczestniczyli zarówno w tworzeniu nowych instytucji finansowych w Polsce, jak i oferowaniu usług przez zagraniczne instytucje finansowe w Polsce za pośrednictwem oddziałów oraz na zasadzie swobody świadczenia usług.
  • Ład korporacyjny: współpracujemy z zarządami i radami nadzorczym instytucji finansowych w zakresie rozmaitych zagadnień z dziedziny ładu korporacyjnego i spraw związanych ze strukturą zarządzania, działalnością, politykami wewnętrznymi i najlepszymi praktykami instytucji finansowych. Wspieramy naszych klientów w tworzeniu odpowiednich struktur organów i komitetów wewnętrznych. Posiadamy duże doświadczenie w opracowywaniu zasad wynagrodzeń kadry kierowniczej w sektorze usług finansowych.
  • Wymogi ostrożnościowe: doradzamy naszym klientom w zakresie wymogów ostrożnościowych dotyczących funduszy własnych, w tym wymogów CRD IV/CRR i dyrektywy BRRD mających zastosowanie do banków oraz firm inwestycyjnych. Nasza Kancelaria uczestniczyła w szeregu ofert publicznych akcji i dłużnych papierów wartościowych przeprowadzonych przez instytucje finansowe zaliczanych na poczet kapitału Tier I lub zadłużenia podporządkowanego. Warszawskie biuro doradzało przy kwalifikacji regulacyjnej instrumentów finansowych i wpływu, jaki na wymagany kapitał mają formy transferu ryzyka, w tym rzeczywista i nierzeczywista ochrona kredytowa i sekurytyzacja.
  • Działalność operacyjna: nasi prawnicy mają bogate doświadczenie w doradzaniu instytucjom kredytowym przy złożonych umowach outsourcingu. Stale wspieramy naszych klientów przy sporządzaniu wymaganej dokumentacji, w tym regulaminów i procedur wewnętrznych, umów oraz ogólnych warunków umów. Warszawskie biuro wspomaga instytucje finansowe w ich codziennej działalności również w takich kwestiach, jak tajemnica bankowa, regulacje dotyczące produktów bankowych i zbywanie ekspozycji zagrożonych.
  • Produkty finansowe: stale doradzamy instytucjom finansowym w sprawie rozwoju i marketingu nowych produktów, z uwzględnieniem dokumentacji i kanałów dystrybucji.
  • Postępowania administracyjne i zgodność z przepisami prawa: Biuro w Warszawie regularnie doradza instytucjom finansowym w związku z postępowaniami wyjaśniającymi prowadzonymi przez organy nadzoru, w tym w toku kontroli przeprowadzanych przez regulatorów oraz weryfikacji zgodności prowadzonej działalności z przepisami o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu i sankcjami międzynarodowymi.
  • Fundusze inwestycyjne: Greenberg Traurig świadczy usługi doradcze w pełnym zakresie na rzecz towarzystw funduszy inwestycyjnych oraz zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, z uwzględnieniem struktur, tworzenia, marketingu i zarządzania funduszami inwestycyjnymi. Stale doradzamy funduszom inwestycyjnym oraz bankom w zakresie różnorakich zagadnień związanych z pełnieniem funkcji depozytariusza.
  • Ubezpieczenia: Biuro w Warszawie posiada rozległe doświadczenie w doradztwie na rzecz zakładów ubezpieczeń, z uwzględnieniem regulacji dotyczącej agentów, brokerów i pośredników ubezpieczeniowych w zakresie reasekuracji.