Skip to main content

Polityka Prywatności Europejskich
Biur Greenberg Traurig

Data wejścia w życie: 4 sierpnia 2020 r.

Greenberg Traurig Germany, LLP, Greenberg Traurig, LLP (podmiot zarejestrowany w Wielkiej Brytanii), GREENBERG TRAURIG Nowakowska-Zimoch Wysokiński sp.k. oraz biuro Greenberg Traurig LLP w Amsterdamie (podmiot zarejestrowany w Nowym Jorku) (dalej wspólnie „GT UE”, „my” lub „nas/nam/nami”) szanują Państwa prawo do prywatności. Niniejsza Polityka Prywatności wyjaśnia, w jaki sposób GT UE, może gromadzić, udostępniać, wykorzystywać i przetwarzać dotyczące Państwa informacje, i jak mogą Państwo korzystać ze swoich praw w zakresie ochrony danych osobowych. Ma ona zastosowanie do wszystkich usług świadczonych przez GT UE w przypadku, gdy osoby fizyczne wchodzą na strony internetowe biur GT UE ze strony www.gtlaw.com, korzystają z subdomen lub aplikacji mobilnych GT, oraz w związku z naszymi blogami, alertami, newsletterami, stronami mediów społecznościowych lub programami oraz innymi usługami komunikacyjnymi świadczonymi w Internecie lub z jego wykorzystaniem, oraz z użyciem poczty elektronicznej lub innych metod, jak również do wszelkich danych o naszych klientach i innych osobach otrzymanych w związku z naszymi usługami prawnymi lub z innego powodu(dalej wspólnie „Usługi”).

W celu poznania Polityki Prywatności, której podlega korzystanie przez Państwa z www.gtlaw.com („Strona Internetowa”), aplikacji mobilnych, blogów, alertów, newsletterów, stron mediów społecznościowych lub programów i innych usług komunikacyjnych świadczonych w Internecie lub z jego wykorzystaniem (zwanych dalej wspólnie „Usługami na Stronie Internetowej”), prosimy zapoznać się z Polityką Prywatności GT.

W określonych sytuacjach, w których gromadzimy lub przetwarzamy Państwa dane osobowe, możemy przedstawiać dodatkowe polityki prywatności. Te dodatkowe polityki powinny być interpretowane w połączeniu z niniejszą Polityką Prywatności.

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek zastrzeżenia lub pytania dotyczące ochrony Państwa danych osobowych lub korzystania z naszych Usług na Stronie Internetowej, prosimy skontaktować się z nami pocztą elektroniczną na adres privacyoffice@gtlaw.com lub pocztą tradycyjną na adres odpowiedniej lokalizacji wymienionej w punkcie „Jak skontaktować się z nami” poniżej.

1. Zmiany w niniejszej Polityce Prywatności

W razie konieczności możemy aktualizować niniejszą Politykę Prywatności. Data wejścia w życie aktualnej Polityki Prywatności została podana na górze tej strony.

Jeśli wprowadzimy jakiekolwiek istotne zmiany w sposobie gromadzenia, wykorzystywania, udostępniania lub przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych , zawiadomimy o tym Państwa poprzez zamieszczenie informacji o zmianach w sposób wyraźny i zwracający uwagę na Stronie Internetowej GT lub poprzez wysłanie wiadomości na Państwa ostatni adres e-mail bądź adres pocztowy, jaki posiadamy do kontaktu z Państwem.

2. Odpowiedzialność za Państwa Dane Osobowe

Do celów Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (UE) 2016/679 („RODO”), administratorami danych osobowych podawanych przez Państwa lub gromadzonych w związku z Usługami na Stronie Internetowej GT są Greenberg Traurig, P.A. oraz Greenberg Traurig LLP (podmiot zarejestrowany w Nowym Jorku) z wyjątkiem przypadków, w których Strona Internetowa GT wyraźnie odnosi się do biura, prawnika lub innego pracownika bądź przedstawiciela GT UE, gdy administratorem może być (również) odpowiednie biuro GT UE. Więcej informacji o operacjach przetwarzania danych przez Greenberg Traurig LLP związanych z Usługami na Stronie Internetowej GT znajduje się w Polityce Prywatności Greenberg Traurig.

W przypadku, gdy świadczymy na rzecz Państwa usługi prawne lub gdy kontaktują się Państwo z nami w innych okolicznościach (takich jak w celu udziału w wydarzeniu, zaangażowania w sprawę naszego klienta lub podjęcia u nas pracy), do celów RODO tożsamość administratora danych będzie zależeć od biura GT, z którym nawiązują Państwo stosunki. Każde biuro (podmiot) zostało wymienione w pierwszym akapicie niniejszej Polityki Prywatności i jest uznawane za niezależnego administratora danych. Ta Polityka Prywatności ma zastosowanie do wszystkich takich podmiotów GT w UE.

3. Informacje, które możemy gromadzić

W przypadku świadczenia przez nas Usług możemy gromadzić Państwa dane osobowe w związku z korzystaniem z naszych Usług, przekazane nam przez Państwa lub uzyskane z innych źródeł. W całej niniejszej Polityce Prywatności używamy określenia „dane osobowe” do opisania informacji, które identyfikują Państwa lub umożliwiają taką identyfikację. Informacje, które zostały zanonimizowane w taki sposób, że już nie umożliwiają identyfikacji określonej osoby fizycznej, nie są „danymi osobowymi”.

Przy świadczeniu Usług możemy gromadzić i przetwarzać poniżej wymienione informacje:

 • Informacje podawane przez Państwa dobrowolnie. Możemy gromadzić informacje, które podają nam Państwo dobrowolnie. Jeśli komunikują się Państwo z nami pocztą elektroniczną, pocztą tradycyjną, telefonicznie lub z wykorzystaniem innych form komunikacji, lub jeśli spotykają się Państwo z nami w naszych biurach bądź w innych miejscach, możemy gromadzić i przetwarzać informacje, które podają Państwo w ramach tego kontaktu lub spotkania. Gromadzimy i przetwarzamy wyłącznie te dane osobowe, które są dla nas konieczne w celu odpowiedzi na Państwa wniosek i/lub wykonania określonej usługi, której życzyli sobie Państwo.
 • Informacje gromadzone przez nas automatycznie. Możemy gromadzić automatycznie informacje na Państwa temat, gdy korzystają Państwo z naszych Usług, takie jak między innymi wymienione poniżej:
  • Informacje o Urządzeniu. Możemy gromadzić informacje o urządzeniach, z których Państwo korzystają w celu uzyskania dostępu do Usług, oraz o sposobie, w jaki korzystają Państwo z Usług, takie jak Państwa adres IP („IP”), oraz dane stron internetowych, które odwiedzili Państwo przed korzystaniem z naszych Usług.
  • Dane Analityczne i Dane Dziennika (Log). Nasze serwery mogą automatycznie zapisywać informacje generowane w wyniku korzystania przez Państwa z naszych Usług, które mogą obejmować dane takie jak między innymi Państwa adres IP, typ przeglądarki, system operacyjny, dane wiersza poleceń, dane diagnostyczne związane z Usługami (np. raporty dotyczące awarii), odsyłająca strona internetowa, odwiedzane strony, dane lokalizacji, Państwa operator sieci komórkowej, numer identyfikacyjny urządzenia oraz aplikacji i wyszukiwane hasła. Np. w przypadku, gdy wysyłamy do Państwa e-mail, możemy gromadzić określone informacje, w tym o tym, czy otwarli Państwo, czy też usunęli nasz e-mail, o działaniu podjętym przez Państwa po otrzymaniu naszego e-maila, lub Państwa imię i nazwisko oraz dane kontaktowe.
  • Cookies. Cookies używamy w celu wydajniejszego wyświetlania informacji, przechowywania informacji o Państwa preferencjach i ustawieniach na Państwa komputerze lub urządzeniu, gromadzenia danych statystycznych na temat korzystania z naszych Usług w celu poprawy konstrukcji i funkcjonalności naszej strony internetowej oraz do celów bezpieczeństwa. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszym Komunikacie o wykorzystaniu plików cookie.

   Prosimy mieć na uwadze, że obecnie nie reagujemy na otrzymywane z przeglądarki sygnały „nie śledź” lub inne mechanizmy, które mogą umożliwiać Państwu niewyrażenie zgody na gromadzenie informacji poprzez sieć stron internetowych i usług online, ponieważ nie ma określonych standardów dotyczących sposobu, w jaki usługi online powinny reagować na takie sygnały. W przypadku pojawienia się takich standardów możemy określić zasady reagowania na sygnały „nie śledź”, które opiszemy w niniejszej Polityce Prywatności.
 • Informacje, które otrzymujemy na Państwa temat od osób trzecich. W przypadku, gdy otrzymujemy Państwa dane osobowe od osób trzecich i wykorzystujemy takie dane, mogą one obejmować: Państwa imię i nazwisko, adres e-mail, dane kontaktowe, firmę, w której Państwo pracują, Państwa stanowisko; adres służbowy i domowy, dane identyfikacyjne i informacje dotyczące wykształcenia, doświadczenia zawodowego i kwalifikacji, wcześniejsze stanowiska, informacje finansowe, takie jak powiązane z płatnościami i akcje/udziały i inne dane osobowe.

  Jeśli połączą się Państwo z nami poprzez serwis społecznościowy, taki jak LinkedIn lub Facebook, będziemy gromadzić dane osobowe z tego serwisu społecznościowego zgodnie z Państwa ustawieniami prywatności w tym serwisie. Przyłączony serwis społecznościowy może dostarczać nam informacje takie jak Państwa imię i nazwisko, zdjęcie z profilu, sieć, płeć, nazwa użytkownika, numer identyfikacyjny użytkownika, wiek lub przedział wiekowy, język, kraj, lista znajomych, lista obserwujących i wszelkie inne informacje, na których udostępnienie przez serwis wyrazili Państwo zgodę lub które serwis społecznościowy nam dostarcza. Założymy, że taki serwis społecznościowy lub inne strony trzecie mają prawo do gromadzenia i udostępniania nam takich danych osobowych. Jeśli pragną Państwo zmienić swoje ustawienia prywatności, powinni Państwo je sprawdzić oraz skonsultować się z odpowiednim serwisem społecznościowym lub stroną trzecią.
 • Szczególne Kategorie Danych Osobowych. W związku z wydarzeniem, seminarium lub spotkaniem możemy poprosić o informacje dotyczące Państwa zdrowia w celu ustalenia oraz uwzględnienia ewentualnej niepełnosprawności lub szczególnych wymagań dietetycznych, jakie mogą Państwo mieć. Każde wykorzystanie takich informacji jest ograniczone do celów opisanych dla Państwa w momencie ich uzyskania. W związku z udzielaną przez nas poradą prawną możemy również otrzymywać lub gromadzić i wykorzystywać szczególne kategorie danych osobowych odnoszących się do Państwa (tj. dane dotyczące pochodzenia rasowego lub etnicznego, poglądów politycznych, przekonań religijnych, aktywności w związku zawodowym, zdrowia fizycznego lub psychicznego, życia seksualnego, przestępstw lub dane genetyczne bądź biometryczne).

4. W jaki sposób i z jakich przyczyn wykorzystujemy Państwa dane

 • W celu świadczenia naszych Usług na rzecz Państwa lub innych osób. Możemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu świadczenia naszych Usług, w tym udzielenia porady prawnej Państwu lub osobom trzecim, wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów lub innych obowiązków prawnych oraz w celu wykonania umowy, którą zawarliśmy z Państwem, Państwa pracodawcą lub innymi osobami trzecimi, jak również w celu pozostania w kontakcie i zapewnienia możliwości skontaktowania się z Państwem. Bez Państwa danych osobowych nie możemy świadczyć takich Usług.
 • W celu odpowiedzi na Państwa zapytania. Państwa dane osobowe przetwarzamy w przypadku, gdy kontaktują się Państwo z nami, i są to dane takie jak pytania, zastrzeżenia, informacja zwrotna, wątpliwości, sprawy lub prośby o poradę. Nie posiadając Państwa danych osobowych nie możemy udzielić Państwu odpowiedzi ani zapewnić ciągłości korzystania przez Państwa z Usług.
 • W celu egzekwowania naszych warunków lub umów. Państwa dane osobowe przetwarzamy w celu aktywnego monitorowania, badania, zapobiegania i ograniczania wszelkich rzekomych lub faktycznych, zakazanych lub nielegalnych działań w związku z naszymi Usługami; badania, zapobiegania lub ograniczania naruszeń naszych warunków, umów lub polityk; jak również w celu egzekwowania naszych umów z osobami trzecimi i partnerami. Bez przetwarzania Państwa danych osobowych do takich celów nie możemy wykonywać naszych Usług zgodnie z naszymi warunkami, umowami lub politykami.
 • W celu zapewnienia bezpieczeństwa Usługi. Jesteśmy zobowiązani do zapewnienia Państwa bezpieczeństwa i ciągłości korzystania z naszych Usług. Aby zapewnić powyższe, przetwarzamy Państwa dane osobowe dla poprawy i wprowadzania środków bezpieczeństwa; jak również w celu monitorowania i weryfikowania Państwa tożsamości, aby nieupoważnieni użytkownicy nie mieli dostępu do Państwa konta u nas lub Państwa danych, które posiadamy z innej przyczyny. Bezpieczeństwa naszych Usług nie możemy zapewnić w przypadku, gdy nie przetwarzamy Państwa danych osobowych do celów bezpieczeństwa.
 • W celu personalizacji Usług dla Państwa. W celu personalizacji naszych Usług dla Państwa możemy wykorzystywać usługi osoby trzeciej lub stosować inne opcje. Ponadto wykorzystujemy również cookies, wtyczki i podobną technologię śledzenia – (więcej informacji znajduje się w naszym Komunikacie o wykorzystaniu plików cookie). Personalizacja Usług sprawia, że korzystanie z nich przez Państwa jest wygodniejsze, ponieważ śledzimy Państwa preferencje (np. wybór języka przez Państwa, strefę czasową, itd.). Bez przetwarzania Państwa danych osobowych do takich celów dostęp do całości lub części naszych Usług lub ich personalizacja mogą być niemożliwe.
 • W celu potencjalnego zatrudnienia. Państwa dane osobowe przetwarzamy w przypadku, gdy poszukują Państwo pracy u nas, w celu oceny Państwa jako kandydata na stanowisko. Bez Państwa danych osobowych nie możemy ocenić Państwa kwalifikacji do pracy.
 • W celu prowadzenia działań marketingowych. Chcemy informować Państwa o naszych usługach, zmianach w przepisach prawnych i polityce, podawać odpowiednie informacje z branż, które obsługujemy, i o naszych akcjach marketingowych (w tym środkami elektronicznymi, takimi jak e-mail). W tym celu możemy przetwarzać Państwa dane kontaktowe lub informacje o korzystaniu przez Państwa z naszych Usług, aby wysyłać do Państwa wiadomości marketingowe; dostarczać Państwu informacje o wydarzeniach, seminariach online lub inne materiały; stosować wobec Państwa marketing ukierunkowany (więcej informacji o reklamach cyfrowych opartych na zainteresowaniach w naszym Komunikacie o wykorzystaniu plików cookie); i informować Państwa na bieżąco o naszych Usługach. Będziemy to robić ze względu na nasze uzasadnione interesy, kiedy zezwalają na to obowiązujące przepisy, lub w oparciu o Państwa zgodę. Zawsze mogą Państwo zrezygnować z otrzymywania naszych informacji marketingowych, klikając na link rezygnacji z subskrypcji w naszych marketingowych e-mailach.

Jeśli w przyszłości będziemy wykorzystywać Państwa dane osobowe w jakikolwiek sposób nieopisany w niniejszej Polityce Prywatności, poinformujemy Państwa o tym. Wówczas będą Państwo mogli odmówić zgody na wykorzystywanie przez nas Państwa danych osobowych do każdego celu, który jest niezgodny z celami, do których pierwotnie je gromadziliśmy lub otrzymaliśmy, czy też na które uzyskaliśmy Państwa zgodę w terminie późniejszym. Jeśli zdecydują Państwo o ograniczeniu sposobów, w które możemy wykorzystywać Państwa dane osobowe, niektóre lub wszystkie Usługi mogą nie być dostępne dla Państwa. Możemy również nadal wykorzystywać Państwa dane osobowe z uzasadnionych przyczyn, nawet jeśli nie wyrazili Państwo na to zgody.

5. Udostępnianie i Ujawnianie Informacji

Nie sprzedajemy, nie wymieniamy, nie transferujemy ani nie podajemy Państwa danych osobowych żadnej osobie trzeciej z żadnej przyczyny, z wyjątkiem ustalonych w niniejszej Polityce Prywatności lub z wyjątkiem wyrażenia przez Państwa wyraźnej zgody, lub z wyjątkiem, gdy udostępnienie tych informacji jest od nas wymagane w celu zastosowania się do Państwa wniosku, lub gdy służy to do uzasadnionych celów lub wypełnienia obowiązków prawnych. W szczególności, udostępniamy dane osobowe w poniżej wymienionych okolicznościach i wymienionym odbiorcom:

 • Instytucje Publiczne. Państwa dane osobowe możemy udostępniać określonym instytucjom publicznym, takim jak sądy, rejestry handlowe, rejestry gruntów, organy regulacyjne i inne organy publiczne, w szczególności w trakcie świadczenia usług prawnych w ramach naszych Usług. Państwa dane osobowe mogą być udostępniane również innym stronom zaangażowanym w sprawę, w której doradzamy , oraz ich doradcom .
 • Podmioty Powiązane z GT. Z uwagi na to, że jesteśmy organizacją globalną, która świadczy usługi na całym świecie, możemy udostępniać Państwa informacje naszym biurom oraz centrom danych na całym świecie (np. w Stanach Zjednoczonych, w Europie, Ameryce Łacińskiej, na Bliskim Wschodzie i w Azji) w celu świadczenia naszych Usług.
 • Nasi Usługodawcy. Udostępniamy Państwa dane naszym usługodawcom, dostawcom, podwykonawcom i podobnym osobom trzecim, które świadczą usługi na rzecz nas lub działają w naszym imieniu, aby mogli oni wspierać nas w świadczeniu naszych Usług. Nasze umowy z tymi usługodawcami zawierają zakaz udostępniania przez nich Państwa danych osobowych innym podmiotom do innych celów, niż zgodne z naszymi instrukcjami.
 • Reorganizacja. Zgodnie z mającymi zastosowanie do nas zasadami wykonywania zawodu oraz obowiązującymi przepisami o ochronie danych, możemy przekazywać informacje osobie trzeciej w przypadku reorganizacji, sprzedaży, fuzji, założenia spółki joint venture, cesji, innego przeniesienia lub innego zbycia całości lub dowolnej części naszej działalności, aktywów lub zapasów, w tym w przypadku restrukturyzacji. Z zastrzeżeniem odmiennego postanowienia sądu upadłościowego lub innego sądu, wykorzystanie i ujawnienie wszystkich przekazanych danych osobowych będzie podlegać zasadom zgodnym z zasadami opisanymi w niniejszej Polityce Prywatności.
 • Egzekwowania prawa. Możemy wykorzystywać, udostępniać lub ujawniać informacje na Państwa temat w celu odniesienia się do zastrzeżeń prawnych lub odpowiedzialności, w szczególności gdy uważamy– według naszego wyłącznego uznania -, że (a) mogli Państwo niewłaściwie korzystać z Usług np. Uzyskując nieuprawniony dostęp do jakiegoś systemu , masowe rozsyłanie spamu, atak typu „odmowa usługi” lub podobny atak; (b) ujawnienie jest odpowiednio niezbędne do egzekwowania naszych Warunków Użytkowania lub naszych warunków zlecenia; (c) jest to reakcja na podejrzewane działanie nielegalne lub oszukańcze; (d) czynimy to w celu ochrony praw lub obrony przed roszczeniami prawnymi; (e) czynimy to w celu umożliwienia nam zastosowania dostępnych środków zaradczych lub ograniczenia szkód, które my lub strona trzecia może ponieść.

6. Linki do Usług Stron Trzecich

Nasze Usługi mogą obejmować linki lub prezentacje usług osób trzecich. Skorzystanie z takich usług osoby trzeciej może prowadzić do gromadzenia i udostępnienia informacji na Państwa temat na potrzeb tych usług.

Niniejsza Polityka Prywatności nie odnosi się do praktyk przetwarzania danych przez żadną osobę trzecią, jeśli nie wskazano inaczej. Prosimy mieć na uwadze, że włączenie linku do usługi osoby trzeciej w jakiejś naszej Usłudze nie oznacza akceptacji praktyk przetwarzania danych stosowanych przez tę osobę trzecią nie sugeruje, że praktyki osoby trzeciej są objęte niniejszą Polityką Prywatności. Nie ponosimy odpowiedzialności za praktyki w zakresie ochrony danych stosowane przez inne podmioty.

Zalecamy, aby przy opuszczeniu strony z naszymi Usługami zapoznawali się Państwo z zasadami ochrony prywatności lub polityką prywatności każdej strony internetowej lub aplikacji, do której przechodzą Państwo po kliknięciu na link lub przycisk serwisu społecznościowego.

7. Państwa Prawa w odniesieniu do Państwa danych

Podejmujemy odpowiednie kroki w celu zapewnienia poprawności, kompletności i aktualności Państwa danych osobowych. Z zastrzeżeniem szczególnych przepisów prawa mają Państwo prawo do dostępu, poprawiania lub usuwania danych osobowych, które gromadzimy, prawo do ograniczenia, lub zgłoszenia w dowolnym terminie sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych, prawo do otrzymania swoich danych osobowych w standardowej, uporządkowanej formie oraz, gdy jest to wykonalne pod względem technicznym i prawnym, prawo do zlecenia przesłania swoich danych osobowych bezpośrednio do administratora będącego stroną trzecią. W celu skorzystania z Państwa praw mogą Państwo kontaktować się z nami na adres privacyoffice@gtlaw.com lub z wykorzystaniem danych kontaktowych wymienionych w punkcie 14 poniżej.

Na Państwa wniosek odpowiemy w rozsądnym terminie. W celu ochrony prywatności oraz zapewnienia bezpieczeństwa Państwa danych osobowych możemy prosić o informacje umożliwiające nam potwierdzenie Państwa tożsamości i prawa dostępu do takich informacji, jak również do wyszukiwania i przekazania Państwu danych osobowych, które posiadamy. Istnieją przypadki, w których obowiązujące przepisy lub wymagania regulacyjne pozwalają nam lub wymagają od nas odmowy przekazania lub usunięcia niektórych lub wszystkich danych osobowych, których przekazanie lub usunięcie Państwo prosili.

Jeśli uważają Państwo, że naruszyliśmy lub naruszamy Państwa prawa do prywatności, prosimy o kontakt z nami na e-mail privacyoffice@gtlaw.com lub z wykorzystaniem danych kontaktowych wymienionych w punkcie 14 poniżej, abyśmy mogli bezpośrednio rozstrzygnąć Państwa wątpliwości . Mają Państwo również prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w państwie członkowskim będącym krajem Państwa stałego pobytu lub w miejscu rzekomego naruszenia.

8. Jak zapewniamy bezpieczeństwo Państwa danych

W celu ochrony Państwa danych osobowych w naszej organizacji przed nieupoważnionym lub bezprawnym dostępem lub przetwarzaniem oraz przed przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem stosujemy odpowiednie środki techniczne, organizacyjne i administracyjne. Dodatkowo do środków bezpieczeństwa wymienionych powyżej, GT UE podejmuje poniżej wymienione kroki w celu ochrony danych osobowych: (i) podejmuje działania zapewniające ciągłą poufność, integralność, dostępność i odporność systemów przetwarzania oraz usług GT UE; (ii) podejmuje działania w celu zapewnienia zdolności GT UE do przywrócenia dostępności, i dostępu do danych osobowych we właściwym czasie w przypadku incydentu bezpieczeństwa fizycznego lub technicznego; oraz (iii) stosuje procedurę regularnego testowania oraz oceny skuteczności środków technicznych i organizacyjnych.

Jednakże, nawet jeśli GT UE podejmuje odpowiednie starania w celu ochrony Państwa danych osobowych, nad którymi sprawuje pieczę, żaden system zabezpieczeń ani przechowywanie lub transmisja danych przez Internet lub w inny sposób nie są w pełni bezpieczne. Z tego względu nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa żadnych informacji, które możemy gromadzić lub otrzymać od Państwa bądź przesyłać do Państwa.

Jeśli są Państwo zdania, że Państwa dane nie są bezpieczne, prosimy o niezwłoczne zawiadomienie nas o problemie na adres podany w artykule 14 poniżej.

9. Przechowywanie

Przechowujemy Państwa dane osobowe przez okres niezbędny do wykonywania czynności opisanych w niniejszej Polityce Prywatności lub gdy mamy uzasadniony interes by je przechowywać albo przez okres ustalony w każdej odpowiedniej umowie pomiędzy Państwem a nami, lub w celu spełnienia obowiązujących wymagań prawnych, regulacyjnych, księgowych lub sprawozdawczych.

W przypadku, gdy nasz uzasadniony interes w przechowywaniu Państwa danych osobowych przestanie istnieć, usuniemy lub zanonimizujemy Państwa dane w taki sposób, aby nie mogły już zostać powiązane z określoną osobą. Przepisy podatkowe, dotyczące rachunkowości lub inne obowiązujące przepisy bądź zasady wykonywania zawodu mogą wymagać, lub zezwalać na dłuższy okres przechowywania. W zakresie, w jakim dane osobowe pozostają w naszych bazach danych, kopiach zapasowych lub innej dokumentacji i nie jesteśmy w stanie ich zanonimizować, oddzielimy takie informacje od dalszego przetwarzania do czasu gdy będzie możliwe ich usunięcie. Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania, prosimy o kontakt z nami.

10. Dane dzieci

Nie gromadzimy świadomie żadnych danych osobowych dzieci poniżej 16 roku życia. W ramach udzielania przez nas porady prawnej możemy gromadzić i wykorzystywać dane osobowe dzieci poniżej 16 roku życia, jeśli jest to dozwolone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, lub za zgodą ich rodzica bądź opiekuna prawnego. Jeśli stwierdzimy iż przekazane nam zostały dane osobowe osoby poniżej 16 roku życia i nie jest to związane z żadnymi Usługami, które świadczymy na rzecz naszych klientów, usuniemy takie informacje możliwie najszybciej. Jeśli są Państwo zdania, że gromadzimy dane osoby fizycznej poniżej 16 roku życia, prosimy o niezwłoczne zawiadomienie, abyśmy mogli podjąć odpowiednie działanie.

11. Transfery Międzynarodowe Danych Osobowych

Jako organizacja globalna, możemy przekazywać Państwa dane osobowe do państw nienależących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”). Przekazując Państwa dane osobowe do państw spoza EOG, również w przypadkach gdy udostępniamy je spółkom Greenberg Traurig, P.A i Greenberg Traurig LLP, gwarantujemy odpowiedni poziom ochrony danych, zapewniając - gdy jest to wymagane prawem – stosowanie się do przynajmniej jednej z następujących stosownych zasad:

 • przekazanie danych nastąpi do państw, które według Komisji Europejskiej, zapewniają odpowiedni poziom ochrony danych osobowych (tzw. „ustalenie adekwatności”);
 • korzystanie z konkretnych umów, zatwierdzonych przez Komisję Europejską, które zapewniają taką samą ochronę danych osobowych jaką zapewnia się w ramach EOG; lub
 • korzystanie z innych stosownych rozwiązań dla potrzeb transgranicznego przekazywania danych, zgodnie z wymogami lub w zakresie dopuszczonym w art. 46 i 49 RODO.

12. Podstawa Prawna Przetwarzania Danych Osobowych

Art. 6 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (UE) 2016/679 („RODO”) opisuje, kiedy przetwarzanie może być dokonywane zgodnie z prawem. W przypadku, gdy przetwarzamy Państwa dane osobowe w określonym celu, będziemy opierać się na jednej z podstaw prawnych z art. 6 opisanych poniżej, w tym wszystkich podstawach prawnych z art. 9 dla szczególnych kategorii danych osobowych.

(i) W każdym przypadku, w którym wymagamy Państwa zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych, takie przetwarzanie będzie oparte na art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

(ii) Jeśli przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy pomiędzy Państwem oraz GT lub po podjęcia ewentualnych kroków przedumownych na Państwa życzenie, takie przetwarzanie będzie odbywać się w oparciu art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Jeśli te dane nie będą przetwarzane, GT nie będzie w stanie wykonać umowy z Państwem.

(iii) W przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne dla nas w celu wypełnienia obowiązku prawnego, będziemy przetwarzać Państwa dane w oparciu o art. 6 ust.1 lit. c) RODO, np. w celu wypełnienia obowiązków zgodnie z przepisami o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy.

(iv) W przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z uzasadnionych interesów GT lub innej strony, takie przetwarzanie będzie mieć miejsce zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, np. w celu egzekwowania roszczeń prawnych.

Poniżej przedstawiono kilka przykładów typowych operacji przetwarzania i ich podstawę prawną:

Cele Przetwarzania

Podstawa Prawna Przetwarzania

 • Świadczenie Usług
 • Odpowiedzi na Państwa zapytania
 • Egzekwowanie naszych warunków i umów
 • Zapewnienie wsparcia klienta
 • Zapewnienie bezpieczeństwa Usługi
 • Udostępnianie podmiotom powiązanych GT
 • Udostępnianie naszym usługodawcom, partnerom biznesowym i innym podmiotom

Przetwarzanie odbywa się w oparciu o nasze obowiązki umowne lub w celu podjęcia kroków przed zawarciem umowy.

 • Świadczenie naszych Usług na rzecz innych podmiotów
 • Odpowiedzi na zapytania innych podmiotów
 • Egzekwowanie naszych umów z innymi podmiotami
 • Zapewnienie bezpieczeństwa Usługi
 • Udostępnianie podmiotom powiązanych GT
 • Udostępnianie naszym usługodawcom, partnerom biznesowym i innym podmiotom

Przetwarzanie odbywa się w oparciu o uzasadniony interes, nasz lub strony trzeciej.

 • Personalizacja Usług
 • Cele badawczo-rozwojowe
 • Udostępnianie wskutek reorganizacji

Przetwarzanie odbywa się w oparciu o nasz uzasadniony interes w lepszym poznaniu Państwa, w utrzymaniu i zwiększeniu poprawności informacji, które przechowujemy na Państwa temat, oraz w lepszej promocji lub optymalizacji naszych Usług.

 • Zapewnienie bezpieczeństwa Usługi
 • Udostępnianie w odpowiedzi na wnioski organów egzekwowania prawa
 • Egzekwowanie naszych warunków i umów

Przetwarzanie jest niezbędne do wypełniania naszych obowiązków prawnych, w interesie publicznym lub w celach wynikających z Państwa żywotnych interesów.

13. Marketing

Z osobami fizycznymi będziemy kontaktować się wyłącznie środkami elektronicznymi (w tym e-mail lub SMS) w oparciu o nasze uzasadnione interesy, jeśli jest to dozwolone w obowiązujących przepisach, lub za zgodą osoby. Jeśli nie życzą sobie Państwo, abyśmy wykorzystywali Państwa dane osobowe w taki sposób, prosimy kliknąć na link rezygnacji w naszych e-mailach lub wysłać na e-mail na adres privacyoffice@gtlaw.com. W każdej chwili mogą Państwo wyrazić bezpłatnie sprzeciw wobec marketingu bezpośredniego .

14. Jak skontaktować się z nami

Mogą Państwo skontaktować się z nami e-mailem na adres privacyoffice@gtlaw.com. W przypadku wszystkich danych osobowych przetwarzanych przez GREENBERG TRAURIG Nowakowska-Zimoch Wysokiński sp.k., mogą Państwo kontaktować się także z naszym Inspektorem Ochrony Danych, panią Joanną Bojko, pod adresem wawrodo@gtlaw.com.

Jeśli preferują Państwo kontakt z nami pocztą tradycyjną, prosimy ustalić odpowiedniego administratora/administratorów, z którymi chcą się Państwo skontaktować i wykorzystać odpowiedni adres poniżej.

Niemcy

Greenberg Traurig Germany, LLP
Budapester Str. 35
10787 Berlin

Polska

GREENBERG TRAURIG
Nowakowska-Zimoch Wysokiński sp.k.
Inspektor Ochrony Danych
Varso Tower
ul. Chmielna 69
00-801 Warszawa

Holandia

Greenberg Traurig, LLP
Hirsch Building
Leidseplein 29
1017 PS
Amsterdam

Wielka Brytania

Greenberg Traurig LLP
The Shard, Level 8
32 London Bridge Street
London, SE1 9SG

Włochy

Greenberg Traurig Santa Maria
Largo Toscanini 1
20122 Milan