Skip to main content

Grzegorz Socha w swojej praktyce koncentruje się na zagadnieniach prawa handlowego związanych z prawem spółek, w szczególności w zakresie przepisów dotyczących spółek giełdowych, prawa papierów wartościowych i rynków kapitałowych oraz zajmuje się transakcjami fuzji i przejęć.

Specjalizacja

 • Rynki kapitałowe
 • Prawo spółek
 • Emisja papierów wartościowych
 • Fuzje i przejęcia

Kompetencje

Doświadczenie

 • Doradzał Santander Bank Polska w emisji akcji Polenergia S.A. z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Wartość emisji wyniosła 750 mln PLN.
 • Doradzał PCF Group w związku z ofertą publiczną akcji nowej emisji skierowaną do inwestorów krajowych i międzynarodowych. Wartość transakcji wyniosła ponad 100 mln PLN.
 • Doradzał KI Chemistry, spółce z grupy Kulczyk Investments, w transakcjach nabycia akcji Ciech S.A. w trybie publicznych zaproszeń do składania ofert sprzedaży akcji. Łączna wartość transakcji wyniosła ok. 1,27 mld PLN.
 • Doradzał PCF Group w związku z ofertą publiczną akcji nowej emisji, które niemal w całości zostały objęte przez KRAFTON, południowokoreańskiego wydawcę i producenta gier. Wartość transakcji wyniosła blisko 135 mln PLN.
 • Doradzał CCC S.A. (notowanej na GPW i jednej z największych europejskich spółek w segmencie obuwia) w związku z publiczną ofertą 14 mln akcji nowej emisji, w wyniku której CCC S.A. uzyskała ponad 500 mln PLN wpływów z emisji.
 • Doradzał Grupie Polsat Plus jako pierwszej polskiej firmie, która wyemitowała obligacje powiązane z celami zrównoważonego rozwoju wg międzynarodowego standardu ICMA (International Capital Market Association). Wartość transakcji wyniosła 2,67 mld PLN i była to największa emisja obligacji korporacyjnych firmy prywatnej w historii polskiego rynku kapitałowego denominowanej w złotych polskich.
 • Doradzał ONDE S.A. w związku z pierwszą ofertą publiczną akcji ONDE oraz dopuszczeniem i wprowadzeniem akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.
 • Doradzał PCF Group S.A. w związku z pierwszą ofertą publiczną akcji PCF Group oraz dopuszczeniem i wprowadzeniem akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.
 • Doradzał Cyfrowemu Polsatowi w procesie emisji zielonych obligacji serii C o wartości nominalnej 1 mld PLN.
 • Doradzał Gremi Media S.A., czołowej grupie medialnej w Polsce, w procesie ubiegania się o wprowadzenie akcji spółki do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
 • Doradzał spółce REINO Dywidenda Plus S.A. w związku z pierwszą ofertą publiczną na GPW o wartości 300 mln PLN, która nie doszła do skutku z uwagi na niekorzystne warunki rynkowe.
 • Doradzał Alior Bank S.A. w związku z przeprowadzaną ofertą publiczną akcji nowej emisji na prawach poboru o wartości 2,2 mld PLN mającą na celu sfinansowanie przejęcia tzw. podstawowej działalności Banku BPH S.A. przez Alior Bank S.A. oraz w związku z dopuszczeniem akcji nowej emisji do obrotu na GPW. Była to największa oferta publiczna akcji na GPW od 2013 r. i największa emisja akcji na prawach poboru na GPW od 2009 r.
 • Doradzał Alior Bank w związku z ustanowieniem publicznego programu emisji obligacji o wartości do 800 mln PLN.
 • Doradzał Bankowi Pocztowemu przy pierwszej emisji obligacji Banku w ramach publicznego programu emisji obligacji skierowanego do inwestorów detalicznych o łącznej wartości do 1 mld PLN.
 • Doradzał Pfleiderer oraz Atlantik S.A. w związku z re-IPO połączonej Grupy Pfleiderer na GPW. Wartość oferty wyniosła 362 mln PLN.

 • Doradzał funduszowi private equity Value4Capital w związku ze sprzedażą 100% akcji spółki Kom-Eko S.A. na rzecz funduszu, którego wyłącznym doradcą inwestycyjnym jest CEE Equity Partners Limited.
 • Doradzał PCF Group S.A. w związku z nabyciem większościowego pakietu akcji w Incuvo S.A. od estońskiej spółki OÜ Blite Fund.
 • Doradzał Bricks Acquisitions Limited w związku z transakcją sprzedaży ROBYG S.A. na rzecz spółki w całości należącej do TAG Immobilien AG. Bricks Acquisitions Limited jest własnością Goldman Sachs Asset Management oraz funduszy, którym doradzają spółki powiązane z Centerbridge Partners L.P. oraz członków managementu ROBYG S.A.
 • Doradzał GLP, wiodącemu globalnemu inwestorowi, a także zarządcy w branży logistycznej, nieruchomościowej, ubezpieczeń oraz technologii, w zakresie polskich aspektów dotyczących nabycia logistycznego portfolio należącego do Grupy Goodman i znajdującego się w Europie Środkowo-Wschodniej. 
 • Doradzał Madison International Realty, LLP w związku z pośrednim nabyciem pakietu większościowego akcji spółki Capital Park S.A.
 • Doradzał Eltel AB w związku z umową zbycia polskiej działalności telekomunikacyjnej na rzecz VINCI Energies, globalnej grupy specjalizującej się w łączności i projektach infrastrukturalnych. Eltel notowany jest na giełdzie Nasdaq w Sztokholmie.
 • Doradzał Société Générale w związku z zawarciem umowy dotyczącej sprzedaży Euro Banku, spółki zależnej prowadzącej działalność detaliczną Société Générale w Polsce, na rzecz Banku Millennium.
 • Doradzał grupie BNP Paribas w związku z zakończeniem transakcji nabycia podstawowej działalności bankowej Raiffeisen Bank Polska S.A. przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A., a także powiązaną z nią inwestycją w wysokości 430 mln PLN (ok. 100 mln EUR) dokonaną przez Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, polegającą na nabyciu ok. 4,5% akcji w Banku BGŻ BNP Paribas S.A. od Raiffeisen Bank International AG oraz BNP Paribas SA.
 • Doradzał Amundi S.A. w związku z planowanym przejęciem od UniCredit S.p.A. działalności Pioneer Global Asset Management S.p.A. w Polsce, tj. Pioneer Pekao Investment Management S.A., Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. oraz Pekao Pioneer Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.
 • Doradzał Grupie Cyfrowy Polsat w związku z nabyciem pakietu ok. 32% akcji spółki Netia od dwóch znaczących akcjonariuszy, za łączną kwotę 638,8 mln PLN oraz w związku z ogłoszeniem wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Netia S.A.
 • Doradzał Alior Bank S.A. w związku z wydzieleniem działalności podstawowej Banku BPH S.A. (wycenionej przez Alior Bank S.A. na kwotę 1,5 mld PLN) i jej przejęciem przez Alior Bank S.A.

Sukcesy i wyróżnienia

 • Okręgowa Izba Adwokacka w Warszawie

Kwalifikacje

Wykształcenie
 • Adwokat, 2021 r.
 • Magister prawa, Uniwersytet Warszawski, 2016 r.
 • Dyplom, The British Law Centre, Juris Angliae Scientia we współpracy z Uniwersytetem Warszawskim, 2016 r.
 • Licencjat, Instytut Historii Sztuki, Uniwersytet Warszawski, 2014 r.
Posiadane uprawnienia
 • Polska
Znajomość języków
 • polski, ojczysty
 • angielski, biegły