Skip to main content

Restrukturyzacja i Postępowania Upadłościowe

Nasza praktyka

Zespół ds. Restrukturyzacji i Postępowań Upadłościowych warszawskiego biura Greenberg Traurig należy do wiodących zespołów tego typu na polskim rynku. Nasi prawnicy świadczą usługi doradztwa prawnego podmiotom mającym trudności finansowe, ich wierzycielom, podmiotom dostarczającym nowego finansowania takim przedsiębiorstwom oraz inwestorom zainteresowanym dokapitalizowaniem takich przedsiębiorstw lub nabyciem ich majątku. Ogłoszenie upadłości klienta prowadzące do likwidacji jego przedsiębiorstwa traktujemy jako niekiedy konieczny, ale najmniej pożądany scenariusz, przy którym świadczymy usługi doradztwa prawnego. Naszym głównym celem jest pomoc prawna – zarówno dla klientów będących w trudnej sytuacji finansowej, jak i podmiotów chcących udzielić im finansowania, dokonać inwestycji kapitałowej lub nabyć ich majątek – prowadząca do pokonania trudności finansowych.

Świadczymy usługi prawne m.in. w następujących obszarach:

 • Doradztwo prawne na tzw. przedpolu upadłości i w warunkach poniesienia przez spółkę znacznej straty, w zakresie uregulowań dotyczących niewypłacalności lub zagrożenia niewypłacalnością oraz praw i obowiązków spółek i członków ich organów w związku z zagrożeniem niewypłacalnością i znaczną stratą.
 • Doradztwo prawne i podatkowe dotyczące redukcji zadłużenia spółki w drodze jego konwersji na kapitał zakładowy spółki.
 • Doradztwo prawne i podatkowe w ramach restrukturyzacji pozasądowych, obejmujące m.in. zawieranie umów typu standstill z wierzycielami finansowymi (w tym z bankami), refinansowania istniejącego zadłużenia, renegocjację umów najmu, dzierżawy i innych umów wymagających zmian w sytuacji zagrożenia niewypłacalnością, w szczególności w odniesieniu do projektów nieruchomościowych.
 • Doradztwo prawne w ramach restrukturyzacji sądowych, w tym doradztwo dotyczące wniosków o otwarcie postępowań restrukturyzacyjnych sensu stricto, propozycji układowych oraz różnych aspektów postępowań restrukturyzacyjnych.
 • Pomoc prawna przy wdrażaniu uzgodnionych procesów naprawczych w ramach restrukturyzacji pozasądowych i sądowych.
 • Pomoc prawna przy składaniu wniosków o ogłoszenie upadłości, w tym obejmujących tzw. przygotowaną likwidację w postępowaniu upadłościowym (pre-pack).
 • Doradztwo prawne i podatkowe dotyczące transakcji sprzedaży aktywów przedsiębiorstw w trudnej sytuacji finansowej (distressed assets), w tym w ramach przygotowanych likwidacji w postępowaniu upadłościowym (pre-pack) – zarówno dla przedsiębiorstw będących przedmiotem likwidacji, jak i podmiotów zainteresowanych nabyciem ich majątku w ramach procedury pre-pack.
 • Doradztwo prawne i podatkowe dotyczące finansowania krótko- i długoterminowego dla przedsiębiorstw w trudnej sytuacji finansowej, w szczególności w formie kredytów, pożyczek, emisji akcji, obligacji, obligacji zamiennych na akcje lub innych instrumentów kapitałowych oraz dłużnych – zarówno dla przedsiębiorstw poszukujących finansowania, jak i udzielających finansowania.
 • Doradztwo prawne na rzecz banków i innych instytucji finansowych, w tym pełniących funkcje agentów zabezpieczeń, w zakresie ich praw i obowiązków związanych z postępowaniami restrukturyzacyjnymi i upadłościowymi, negocjowania warunków dodatkowego finansowania, umów standstill, negocjowania warunków układu, a także zaspokajania się z majątku obciążonego zabezpieczeniami (zastaw, hipoteka, przewłaszczenie na zabezpieczenie).
 • Doradztwo w zakresie restrukturyzacji zatrudnienia (zwolnienia indywidualne i grupowe, kompleksowe zmiany warunków pracy, negocjacje ze związkami zawodowymi i przedstawicielami pracowników, doradztwo w zakresie dofinansowania do wynagrodzeń pracowników w ramach Tarczy Antykryzysowej i innych rozwiązań przewidzianych prawem itd.).
 • Doradztwo podatkowe dotyczące uzyskiwania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych dla przedsiębiorstw w trudnej sytuacji finansowej.
 • Reprezentowanie klientów przed sądami w postępowaniach restrukturyzacyjnych, upadłościowych oraz innych postępowaniach wszczynanych w związku z restrukturyzacją lub upadłością przedsiębiorstw.

Nasz Zespół

W skład naszego Zespołu ds. Restrukturyzacji i Postępowań Upadłościowych wchodzą specjaliści nie tylko z zakresu postępowań upadłościowych sensu stricto, ale także specjaliści z innych dziedzin prawa, takich jak Banking & Finance, prawo nieruchomości, M&A, Private Equity, Capital Markets, postępowania sporne, prawo antymonopolowe, prawo pracy, kwestie regulacyjne, prawo podatkowe. Nasze multidyscyplinarne podejście pozwala wykorzystać wszystkie zasoby Greenberg Traurig, zarówno w Polsce, jak i za granicą, do świadczenia usług prawnych w największych i najbardziej skomplikowanych restrukturyzacjach finansowych, pozasądowych, sądowych, krajowych jak transgranicznych.

Nasi prawnicy doradzają klientom w zakresie przepisów prawa polskiego, angielskiego i amerykańskiego. Gdy jest to konieczne, Zespół korzysta ze wsparcia biur Greenberg Traurig w Londynie, Amsterdamie, Berlinie i Stanach Zjednoczonych.