Skip to main content

Rafał Sieński w swojej pracy koncentruje się na prawie spółek i prawie cywilnym, ze szczególnym uwzględnieniem publicznych i prywatnych ofert kapitałowych i dłużnych papierów wartościowych na polskich i międzynarodowych rynkach kapitałowych, a także na złożonych transakcjach fuzji i przejęć oraz restrukturyzacji.

Specjalizacja

 • Prawo spółek i rynków kapitałowych
 • Emisja papierów wartościowych
 • Bankowość inwestycyjna

Kompetencje

Doświadczenie

 • Reprezentował fundusz private equity Value4Capital w związku ze sprzedażą 100% akcji spółki Kom-Eko S.A. na rzecz funduszu, którego wyłącznym doradcą inwestycyjnym jest CEE Equity Partners Limited.
 • Reprezentował Bricks Acquisitions Limited w związku ze sprzedażą ROBYG S.A. na rzecz spółki w całości należącej do TAG Immobilien AG.
 • Reprezentował PCF Group S.A. w związku z nabyciem większościowego pakietu akcji w Incuvo S.A. od estońskiej spółki OÜ Blite Fund.
 • Reprezentuje Grupę CCC w związku z transakcją pozyskania dwóch nowych inwestorów mniejszościowych dla spółki eobuwie.pl S.A. – lidera na rynku obuwia e-commerce w Europie Środkowo-Wschodniej. Cyfrowy Polsat S.A. i A&R Investments Limited, jednym z akcjonariuszy InPost S.A. zawarły dwie warunkowe umowy przedwstępne dotyczące sprzedaży dwóch 10% pakietów akcji spółki eobuwie.pl na za 500 mln PLN za każdy pakiet akcji. Łączna wartość transakcji pre-IPO wynosi 1 mld PLN.
 • Reprezentował BNP Paribas SA jako sprzedającgoakcje BNP Paribas Bank Polska S.A. w procesie przyspieszonego budowania księgi popytu (ABB).
 • Reprezentował Atlantik w związku z zawarciem porozumienia dotyczącego Pfleiderer Group S.A., przymusowego wykupu akcjonariuszy mniejszościowych oraz wycofania akcji Pfleiderer Group S.A. z notowań na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.
 • Reprezentował Madison International Realty LLC w transakcji przejęcia pakietu kontrolnego oraz wezwań do zapisywania się sprzedaż do 66% oraz 100% akcji Capital Park S.A.
 • Reprezentował Goldman Sachs International, poprzez spółkę powiązaną Bricks Acquisition Limited, w związku z wezwaniem do sprzedaży 100% akcji ROBYG S.A. o wartości 1 miliarda PLN, przymusowego wykupu akcjonariuszy mniejszościowych oraz wycofania akcji ROBYG S.A. z notowań na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.
 • Reprezentował Acciona Construction SA w wezwaniu do zapisywania się sprzedaż do 100% akcji Mostostal Warszawa S.A.
 • Reprezentował Venture Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, zarządzany przez TFI Trigon S.A., w związku z jego inwestycją akcji Series A w Seed Labs Inc., korporację Delaware.
 • Reprezentował Pfleiderer Grajewo i Atlantik w związku z reorganizacją transgraniczną (przejęcie odwrotne) w Pfleiderer Group, w której Pfleiderer GmbH została nabyta przez Pfleiderer Grajewo S.A. z wpływów z publicznej oferty akcji w Pfleiderer Grajewo S.A. Łączna wartość Transakcji wynosi około 744 mln PLN.
 • Reprezentował Cyfrowy Polsat S.A. we wszystkich aspektach przejęcia Polkomtel sp. z o.o., w tym: (i) negocjowanie umów ze wspólnikami, (ii) emisja i wprowadzenie do obrotu na GPW nowych akcji Cyfrowego Polsatu oraz (iii) refinansowanie istniejącego zadłużenia Cyfrowego Polsatu oraz Grupy Polkomtel (obligacji niepodporządkowanych, obligacji pay-in-kind oraz kredytów niepodporządkowanych). Wartość transakcji to 6,15 mld PLN.
 • Doradzał BSH Bosch und Siemens w transakcji nabycia, poprzez publiczne wezwanie do sprzedaży akcji, 100% udziałów w Zelmer S.A., przymusowego wykupu akcjonariuszy mniejszościowych oraz wycofania akcji tej spółki z notowań na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.
 • Doradzał spółce envia Mitteldeutsche Energie AG w pośredniej sprzedaży pakietu kontrolnego akcji Elektrociepłowni „Będzin” S.A.
 • Doradzał w związku z wprowadzeniem akcji IVAX Corporation na GPW oraz doradzał w wybranych aspektach połączenia IVAX z Teva Pharmaceutical Industries Ltd. na gruncie prawa polskiego oraz wprowadzeniem akcji TEVA do publicznego obrotu w Polsce.
 • Reprezentował CA IB Fund Management S.A. przy nabyciu od PZU S.A. akcji trzech NFI oraz wszystkich udziałów w spółce zarządzającej majątkami ww. funduszy.
 • Doradzał ING Securities w transakcji zbycia przez ING Bank NV znacznego pakietu akcji ING Banku Śląskiego S.A.°
 • Doradzał w transakcji zbycia przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. pakietu akcji GTC S.A.°
 • Doradzał w związku z fuzjami i przejęciami dużych spółek publicznych z sektora bankowego, jak również w transakcjach wprowadzania spółek na Warszawską Giełdę Papierów Wartościowych.
 • Reprezentował PCF Group w związku z ofertą publiczną akcji nowej emisji skierowaną do inwestorów krajowych i międzynarodowych. Wartość transakcji wyniosła ponad 100 mln PLN.
 • Reprezentował KI Chemistry, spółkę z grupy Kulczyk Investments, w transakcji nabycia akcji Ciech S.A. w trybie publicznego zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji. Wartość transakcji wyniosła prawie 337 mln PLN.
 • Reprezentował PCF Group w związku z ofertą publiczną akcji nowej emisji, które niemal w całości zostały objęte przez KRAFTON, południowokoreańskiego wydawcę i producenta gier. Wartość transakcji wyniosła blisko 135 mln PLN.
 • Reprezentował CCC S.A. (notowaną na GPW, jedną z największych europejskich spółek w segmencie obuwia) w publicznej ofercie 14 milionów akcji nowej emisji, w wyniku której CCC S.A. uzyskała ponad 500 mln PLN wpływów z emisji.
 • Reprezentował Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. jako firmę inwestycyjną pośredniczącą w ofercie, globalnego koordynatora i współprowadzącego księgę popytu, Citigroup Global Markets Europe AG, Erste Group Bank AG oraz Erste Securities Polska S.A. jako globalnych współkoordynatorów i współprowadzących księgę popytu, Jefferies GmbH oraz Jefferies International Limited, jako współprowadzących księgę popytu, oraz Trigon Dom Maklerski S.A. jako współmenadżera oferty, w związku z ofertą publiczną akcji nowej emisji (SPO) Celon Pharma S.A. na GPW o wartości 216 mln PLN.
 • Reprezentował ONDE S.A. w związku z IPO na GPW o wartości 444,5 mln PLN.
 • Reprezentował Goldman Sachs International i Morgan Stanley, jako globalnych koordynatorów i współprowadzących księgę popytu; Barclays Bank, BofA Securities i Citi, jako współprowadzących księgę popytu oraz Biuro Maklerskie PKO BP i Santander Biuro Maklerskie, jako współprowadzących księgę popytu i współoferujących oraz Bank Pekao, Pekao Investment Banking, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Erste Group i Raiffeisen Centrobank, jako współzarządzających, w związku z pierwszą ofertą publiczną akcji Allegro.eu na GPW o wartości 9,2 mld PLN (10,6 mld PLN wliczając akcje dodatkowego przydziału). Jest to największa pierwsza oferta publiczna przeprowadzona dotąd w Polsce.
 • Reprezentował UBS oraz IPOPEMA w związku z ofertą nowych akcji Ryvu Therapeutics o wartości ponad 140 mln PLN.
 • Reprezentował CCC S.A. w związku z ofertą nowych akcji o wartości ponad 500 mln PLN.
 • Reprezentował Silvair Inc. w związku z pierwszą publiczną ofertą akcji i ich dopuszczeniem do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Jest to pierwsza oferta publiczna w historii, w której akcje emitenta ze Stanów Zjednoczonych były notowane wyłącznie na rynku regulowanym GPW.
 • Reprezentował Pfleiderer Grajewo oraz Atlantik w procesie reIPO połączonej Grupy Plfeiderer na GPW. Wartość publicznej oferty akcji wyniosła 362 mln PLN.
 • Reprezentował J.P. Morgan, Pekao Investment Banking S.A., UniCredit Bank AG Oddział w Londynie oraz IPOPEMA Securities S.A. w związku z pierwszą ofertą publiczną akcji oraz dopuszczeniem akcji X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. do obrotu na Rynku Głównym GPW.
 • Reprezentował WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A. i jej akcjonariusza sprzedającego, European Media Holding S.à r.l. - podmiot kontrolowany przez fundusz private equity Innova Capital, w ramach pierwszej oferty publicznej akcji i notowań na GPW.
 • Reprezentował Energa S.A. w związku z pierwszą ofertą publiczną akcji i notowaniem na GPW o wartości powyżej 2,4 mld PLN.˚
 • Reprezentował Zespół Elektrowni „Pątnów-Adamów-Konin” S.A. w związku z pierwszą ofertą publiczną akcji na GPW o wartości 680 mln PLN.
 • Reprezentował PZU S.A. w związku z pierwszą ofertą publiczną na GPW o wartości powyżej 8 mld PLN.°
 • Reprezentował Citigroup, Deutsche Bank, ING oraz Dom Maklerski BZ WBK w związku z krajową i międzynarodową ofertą akcji KGHM Polska Miedź należących do Skarbu Państwa w trybie przyśpieszonego budowania księgi popytu.°
 • Doradzał UniCredit Bank AG, UniCredit CAIB Poland i Concorde Capital, jako gwarantów, w związku z proponowaną, pierwszą ofertą publiczną akcji spółki GEO ALLIANCE OIL-GAS Public Ltd na GPW.°
 • Reprezentował PGE Polska Grupa Energetyczna przy pierwszej ofercie publicznej o wartości ok. 6 mld PLN na GPW.°
 • Reprezentował Credit Suisse, Concorde i DiBRE w związku z proponowaną pierwszą ofertą publiczną akcji spółki ViOil Holding S.A. na GPW.°
 • Doradzał CEDC w zakresie publicznej oferty akcji w Polsce i w Stanach Zjednoczonych.°
 • Reprezentował ASBISc Enterprises Plc w związku z pierwszą ofertą publiczną akcji spółki na GPW.°
 • Reprezentował J.W. Construction Holding S.A. w związku z pierwszą ofertą publiczną akcji spółki na GPW.°
 • Reprezentował Bank Gospodarstwa Krajowego w związku ze sprzedażą certyfikatów inwestycyjnych w dwóch funduszach - Funduszu Mieszkań na Wynajem oraz Funduszu Mieszkań dla Rozwoju na rzecz Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. o wartości ponad 2 mld PLN.
 • Reprezentował Grupę CCC w związku z podpisaniem umowy z podmiotem z Grupy Softbank, w ramach której Softbank Vision Fund 2 zainwestuje kwotę 500 mln PLN w eobuwie.pl S.A. poprzez objęcie obligacji zamiennych.
 • Doradzał spółce Cyfrowy Polsat S.A. w związku z emisją obligacji serii B o wartości 1 miliarda PLN.
 • Reprezentował Bank Pocztowy w związku z pierwszą emisją obligacji Banku, częścią programu emisji obligacji podporządkowanych dla inwestorów indywidualnych o łącznej wartości 1 mld PLN.
 • Reprezentował BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH w związku z nabyciem obligacji zamiennych na akcje wyemitowanych przez Zelmer S.A.
 • Reprezentował Energa S.A. w związku z dopuszczeniem do obrotu na rynku regulowanym Catalyst obligacji serii A o wartości nominalnej 1 miliarda PLN.
 • Reprezentował Penta Investments Ltd., akcjonariusza Empik Media & Fashion, w procesie refinansowania zadłużenia EMF w wysokości 1,2 miliarda PLN. Transakcja obejmowała: spłatę przez EMF zadłużenia z istniejących obligacji o wartości 249,5 mln PLN, za pomocą środków pozyskanych z emisji niezabezpieczonych obligacji na okaziciela o wartości 128,8 mln PLN i niezabezpieczonych obligacji imiennych o wartości 38 mln EUR; udzielenie pożyczki typu mezzanine w wysokości około 100 mln PLN; oraz umowę zmieniającą warunki pozostałego zadłużenia oraz umowę pomiędzy wierzycielami.
 • Doradzał bankom J.P. Morgan Securities Ltd. i Nomura International plc w związku z proponowaną emisją obligacji typu high-yield o wartości €250 mln przez PBG Finance AB, spółkę celową powołaną przez PBG.
 • Doradzał Eileme 1 AB w związku z emisją obligacji o wartości 201 mln USD.°
 • Doradzał Spartan Capital Holdings i Eileme 2 AB w związku z emisją obligacji niepodporządkowanych o wartości 542 mln EUR i 500 mln USD.°
 • Reprezentował Cyfrowy Polsat S.A. w związku z emisją obligacji wysokooprocentowanych o wartości 350 mln EUR.°
 • Doradzał CEDC w procesie emisji papierów dłużnych o wartości 380 mln EUR oraz 380 mln USD.°
 • Doradzał CEDC w związku z wprowadzeniem akcji spółki na GPW oraz w zakresie prawa polskiego emisji obligacji w ramach finansowania zakupu akcji Polmos Białystok S.A. od Skarbu Państwa; doradzał CEDC w zakresie polskiego prawa w związku z notowaniem akcji CEDC na GPW w trybie dual listing.˚
 • Doradzał spółce Marvipol S.A. przy notowaniu akcji spółki na GPW oraz emisji obligacji zamiennych (mezzanine finance) w ramach finansowania pre IPO.°
 • Doradzał instytucjom finansowym i niefinansowym w związku z ofertami papierów dłużnych i wartościowych, m.in. na rzecz TP S.A. przy emisji obligacji na międzynarodowych rynkach w ramach podwyższenia wartości Programu Średnioterminowych Papierów Dłużnych o wartości 1 mld USD, BPH PBK S.A. przy emisji papierów dłużnych o wartości 500 mln EUR, oraz Banku Pekao S.A. przy emisji akcji o wartości 1 mld PLN.°

°Doświadczenie zdobyte w poprzednich kancelariach zanim Rafał Sieński dołączył do zespołu GREENBERG TRAURIG Nowakowska-Zimoch Wysokiński sp.k.

Sukcesy i wyróżnienia

 • Chambers Global: Band 3 w kategorii Rynki Kapitałowe: Equity (2015-2023); Band 4 w kategorii Rynki Kapitałowe: Equity (2010-2014)
 • Chambers Europe: Band 3 w kategorii Rynki Kapitałowe: Equity (2015-2023), Band 4 w kategorii Rynki Kapitałowe: Equity (2010-2014); wyróżniony w kategorii Rynki Kapitałowe: Equity (2008-2009)
 • IFLR1000: „Highly Regarded” w kategorii Rynki Kapitałowe: Debt (2018-2023) oraz Bankowość (2019-2023), „Leading Lawyer” w kategorii Rynki Kapitałowe: Debt (2011-2020), Rekomendowany w kategorii Bankowość (2016-2021)
 • EMEA Legal 500: "Leading individual" w kategorii Rynki Kapitałowe (2023 r.), "Rekomendowany prawnik" w kategoriach Rynki Kapitałowe (2021-2022), Rynki Kapitałowe: Equity (2017-2019) oraz Rynki Kapitałowe: Debt (2013 r., 2018-2019)
 • Best Lawyers: Rekomendowany w Rynkach Kapitałowych (od 2010 r.)
 • Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie

Kwalifikacje

Wykształcenie
 • Radca prawny, 2004 r.
 • Magister prawa, Uniwersytet Warszawski, 2000 r.
 • Świadectwo ukończenia z wyróżnieniem kursu prawa amerykańskiego, Uniwersytet Warszawski/University of Florida Centrum Prawa Amerykańskiego na Uniwersytecie Warszawskim, 1999 r.
Posiadane uprawnienia
 • Polska
Znajomość języków
 • polski, ojczysty
 • angielski, biegły