Skip to main content

Antoni Libiszowski w swojej praktyce koncentruje się na postępowaniach spornych (w szczególności reprezentując klientów w toku arbitraży międzynarodowych oraz krajowych, sporach przed sądami powszechnymi i administracyjnymi), postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych, sprawach z zakresu indywidualnego i zbiorowego prawa pracy a także specjalizuje się w dziedzinie prawa karnego.

Specjalizacja

 • Postępowania arbitrażowe
 • Spory korporacyjne
 • Postępowania administracyjne i sądowo-administracyjne
 • Postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne
 • Prawo pracy – indywidualne i zbiorowe
 • Prawo karne - tzw. przestępstwa "białych kołnierzyków"

Kompetencje

Doświadczenie

 • Reprezentował Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. w postępowaniu przed Międzynarodowym Sądem Arbitrażowym Międzynarodowej Izby Handlowej (ICC), toczącym się w Londynie przeciwko Yukos International UK B.V. Spór o wartości 1,5 mld USD dotyczył największej polskiej inwestycji zagranicznej w tamtym okresie - nabycia AB Mazeikiu Nafta, jedynej rafinerii w krajach bałtyckich. Ponadto doradzał w wybranych aspektach powiązanych postępowań spornych tj. arbitrażu dotyczącym umowy o generalne wykonawstwo przed Międzynarodowym Sądem Arbitrażowym w Londynie (LCIA) oraz arbitrażu ubezpieczeniowym ad-hoc w Wilnie.˚
 • Reprezentował jedną ze spółek z listy Fortune 500 w postępowaniu arbitrażowym ad hoc prowadzonym według zasad Komisji Narodów Zjednoczonych ds. Międzynarodowego Prawa Handlowego (UNCITRAL) w Londynie przeciwko jednemu z największych przedsiębiorstw petrochemicznych na świecie. Spór dotyczył cen produktów polietylenowych i polipropylenowych wytwarzanych w jednej z największych środkowoeuropejskich fabryk tworzyw sztucznych.
 • Reprezentował jedną z największych polskich instytucji finansowych w sporze post-M&A z dużą, europejską instytucją finansową, dotyczącym transgranicznej transakcji przejęcia, toczącym się w Genewie na podstawie Regulaminu Arbitrażowego Międzynarodowej Izby Handlowej (ICC). Spór został zakończony ugodą.
 • Reprezentował amerykańskich inwestorów indywidualnych- Davida Minnotte i Roberta Lewisa, na niektórych etapach międzynarodowego arbitrażu inwestycyjnego przeciwko Rzeczpospolitej Polskiej, administrowanego przez Międzynarodowe Centrum Rozwiązywania Sporów Inwestycyjnych (ICSID) w Waszyngtonie. Spór był prowadzony w oparciu o bilateralny traktat o ochronie inwestycji pomiędzy Polską a USA, w kontekście projektu budowy pierwszego polskiego zakładu frakcjonowania osocza przez Laboratorium Frakcjonowania Osocza sp. z o.o.
 • Doradzał jednej z największych europejskich instytucji bankowych w sprawie potencjalnego sporu post-M&A z instytucją bankową działającą w regionie Europy Środkowej i Wschodniej w związku z naruszeniem oświadczeń i zapewnień dotyczących nabycia działalności bankowej w Polsce, rozstrzyganego w Genewie, zgodnie ze Szwajcarskim Regulaminem Międzynarodowego Arbitrażu Instytutu Arbitrażowego Szwajcarskich Izb Gospodarczych.
 • Reprezentuje polską spółkę córkę jednego z największych światowych funduszy inwestycyjnych w postępowaniu arbitrażowym ad hoc prowadzonym według zasad Komisji Narodów Zjednoczonych ds. Międzynarodowego Prawa Handlowego (UNCITRAL) w Warszawie dotyczącym rozliczenia transakcji sprzedaży nieruchomości w kontekście rozliczenia podatku o od zysków kapitałowych. W ramach tego postępowania z sukcesem reprezentował klienta w postępowaniu wpadkowym dotyczącym wyłączenia arbitra przez drugą stronę (arbiter nie został wyłączony).
 • Reprezentował sieć handlową w arbitrażu międzynarodowych przed w sporze post M&A przed Międzynarodowym Sądem Arbitrażowym Międzynarodowej Izby Handlowej w Paryżu (ICC), w sprawie naruszenia oświadczeń i zapewnień zawartych w umowach nabycia przedsiębiorstwa sklepów wielkopowierzchniowych.
 • Reprezentował klientów indywidualnych w postępowaniu arbitrażowym toczącym się przed Sądem Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie, w sprawie międzynarodowego przejęcia struktury holdingowej od grupy kapitałowej inwestującej w nieruchomości oraz budowy nieruchomości komercyjnej.
 • Doradzał spółce zależnej Reinhold Polska AB w arbitrażu handlowym w Warszawie na zasadach UNCITRAL, wszczętym przez Union Investment Real Estate GmbH, dotyczącym sporu związanego z umową renowacji i wynajmu biurowca Lipińskiego, historycznego kompleksu biurowego klasy A w centrum Warszawy. Spór został zakończony ugodą.˚
 • Został wybrany jedynym arbitrem w sporze arbitrażowym przed Sądem Arbitrażowym przy Konfederacji Lewiatan.
 • Został wybrany jedynym z trzech arbitrów w sporze arbitrażowym przed Sądem Arbitrażowym przy Konfederacji Lewiatan.
 • Reprezentuje PZU S.A. (i) w postępowaniach sądowych wszczętych przez akcjonariuszy spółki o uchylenie uchwał walnego zgromadzenia akcjonariuszy związanych z zatrzymaniem w spółce dywidendy za 2006 r.; oraz (i) w postępowaniu sądowym wszczętych przez akcjonariuszy dochodzących roszczeń o tzw. zaległą dywidendę za rok 2006. Łączna Wartość przedmiotu sporu przekracza 200 mln PLN.
 • Reprezentuje Bank Pekao S.A. w postępowaniach sądowych związanych z dochodzeniem od Skarbowi Państwa – Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad roszczeń związanych z realizacją budowy autostrady A-4 realizowanej przez konsorcjum SIAC Construction Ltd., Aprivia S.A., Hydrobudowa Polska S.A. oraz PBG S.A. Wartość roszczenia przekracza 400 mln PLN.
 • Reprezentuje fundusze inwestycyjne z siedzibą na Brytyjskich Wyspach Dziewiczych w postępowaniu sądowym przeciwko polskim podmiotom w sprawie naruszenia umowy nabywania akcji (wartość zasądzonego na rzecz powodów roszczenia przez sąd pierwszej instancji wynosi około 100 mln PLN).
 • Reprezentuje jednego z największych na świecie producentów zamków i drzwi w postępowaniach sądowych przeciwko byłym pracownikom spółki córki w Polsce w związku z czynami nieuczciwej konkurencji i działaniami na szkodę spółki.
 • Reprezentował jednego z największych dostawców systemu SAP w sporze i negocjacjach dotyczących rozliczenia umowy na wdrożenie systemu informatycznego w spółce publicznej. Spór zakończył się zawarciem ugody.
 • Reprezentuje akcjonariusza w postępowaniach sądowych (w tym rejestrowych) dotyczących unieważnienia uchwały Zarządu spółki publicznej i ustalanie nieistnienia przyjętych na jej podstawie zasad subskrypcji akcji emitowanych w ramach procedury podwyższenia kapitału zakładowego.
 • Reprezentował klienta w postępowaniu sądowym dotyczącym wrogiego przejęcia aktywów, skutkującego utratą kontroli przez klienta nad międzynarodową strukturą holdingiem spółek nieruchomościowych w Polsce i na Cyprze.
 • Reprezentuje jednego z największych przedstawicieli biznesu MRO w sektorze lotniczym w Polsce w sporze z portem lotniczym dotyczącym wypowiedzenia umowy najmu hangarów. Potencjalna szkoda klienta związana ze wypowiedzeniem tych umów przekracza 100 mln PLN.
 • Reprezentował klienta w postępowaniach sądowych w związku z sporem dotyczącym własności udziałów w jednej ze spółek telefonii komórkowej.˚
 • Reprezentował spółki w postępowaniach sądowych dotyczących relacji właścicielskich, m.in. w sprawie wyłączenia mniejszościowego wspólnika w sp. z o.o. w jednym z największych centrów handlowych w Warszawie.˚
 • Reprezentuje podmioty w postępowaniach przed Komisją Nadzoru Finansowego oraz polskimi sądami administracyjnymi w sprawie domniemanych naruszeń obowiązków informacyjnych spółek publicznych.
 • Reprezentował jeden z największych polskich podmiotów zajmujących się handlem bronią w szeregu postępowań administracyjnych przed Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji, dotyczących cofnięcia koncesji na obrót bronią i amunicją.
 • Reprezentował operatora telefonii komórkowej w postępowaniach administracyjnych przed UKE i postępowaniach sądowo-administracyjnych w sprawie dotyczącej rezerwacji częstotliwości GSM.˚
 • Reprezentował klientów w postępowaniach sądowych i administracyjnych przed Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów.˚
 • Reprezentuje od 2012 roku Bank Pekao S.A., jednego z największych wierzycieli PBG S.A., w trakcie procesu restrukturyzacji grupy PBG, w największym tego typu procesie w historii Polski. Łączna wartość zobowiązań wierzycieli na listach wierzytelności PBG przekracza kwotę 3,2 mld PLN.
 • Reprezentuje podmioty gospodarcze w postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych tak po stronie wierzycieli jak i dłużników.
 • Doradza klientom w związku z bieżącymi kwestiami prawnymi oraz z zakresu indywidualnego prawa pracy (dotyczącymi m.in. kontraktów menadżerskich i umów o pracę z członkami zarządu).
 • Doradza klientom w kwestiach dotyczących przejścia zakładów pracy, zwolnień grupowych i sporów zbiorowych.
 • Reprezentował największego na świecie producenta zamków w różnych postępowaniach karnych przeciwko byłym pracownikom jego spółki zależnej w Polsce, którzy dopuścili się czynów nieuczciwej konkurencji na szkodę klienta.
 • Reprezentował jedną z największych firm ubojowych w Polsce (zakupioną przez klienta) w wielowątkowym, skomplikowanym postępowaniu karnym i podatkowym dotyczącym działalności przestępczej byłego właściciela i byłego zarządu spółki, takiej jak domniemana karuzela VAT i pranie brudnych pieniędzy.
 • Doradzał w postępowaniu ekstradycyjnym z Francji do Rosji. Zarzucane przestępstwo to oszustwo bankowe.
 • Doradzał w postępowaniu dotyczącym czerwonego zawiadomienia wydanego przez Interpol.
 • Reprezentował inwestora walutowego w postępowaniu karnym dotyczącym oszustwa, w którym uczestniczyło kilkaset osób.
 • Reprezentował inwestora indywidualnego i spółki szwajcarskiej w postępowaniu dotyczącym oszustwa związanego ze sprzedażą sprzętu wojskowego i oszustwa w ramach umów pośrednictwa. Wartość strat przekracza setki milionów USD.
 • Doradzał osobom fizycznym i spółkom cypryjskim w postępowaniu karnym dotyczącym zarzutu nadużycia uprawnień korporacyjnych i oszustwa przy sprzedaży akcji.
 • Reprezentuje jedną z największych międzynarodowych korporacji finansowych i ubezpieczeniowych w postępowaniu karnym dotyczącym oszustwa.
 • Reprezentuje członka zarządu spółki sportowej w potencjalnej sprawie o korupcję na szkodę polskiego Skarbu Państwa.
 • Doradztwo na rzecz spółki prywatnej w kontekście odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny karalne w związku z przestępstwami popełnionymi przez jej przedstawicieli w przeszłości.

°Doświadczenie zdobyte w poprzednich kancelariach zanim Antoni Libiszowski dołączył do GREENBERG TRAURIG Nowakowska-Zimoch Wysokiński sp.k.

Sukcesy i wyróżnienia

 • EMEA Legal 500: "Rekomendowany prawnik" w kategoriach: Rozwiązywanie Sporów (2021-2024), White-Collar Crime (2021-2024) oraz Restrukturyzacja i Upadłość (2024 r.)
 • Izba Adwokacka w Warszawie
 • Członek Komisji Ligi Ekstraklasy S.A. (od 2010 do dziś)
 • Arbiter, Sąd Arbitrażowy przy Konfederacji Lewiatan
 • Członek Komitetu Arbitrażowego Sądu Arbitrażowego przy Konfederacji Lewiatan od 2020 roku
 • Arbiter w konkursach arbitrażowych organizowanych przez Lewiatan
 • Juror w konkursie Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie – Ogólnopolski Moot Court z Arbitrażu Handlowego

Kwalifikacje

Wykształcenie
 • Adwokat, od 2007 r.
 • Studia Doktoranckie, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, Katedra Prawa Handlowego i Gospodarczego, w latach 2002-2006
 • Studia prawnicze w Seton Hall Law School, Newark, New Jersey, w latach 2001-2002
 • Magister Prawa, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, Katedra Prawa Handlowego i Gospodarczego, 2001 r.
Posiadane uprawnienia
 • Polska
Znajomość języków
 • polski, ojczysty
 • angielski, biegły