Skip to main content

COVID-19 – Projekt Ustawy o Tarczy Antykryzysowej – Ułatwienia i wsparcie dla przedsiębiorców w zakresie podatków

Read in English.

W naszym Alercie GT z 25 marca 2020 r., COVID-19: Istniejące i planowane ułatwienia oraz wsparcie dla przedsiębiorców w zakresie podatków w Polsce informowaliśmy o objętych trwającymi, intensywnymi pracami rozwiązaniach o charakterze legislacyjnym mającymi na celu wdrożenie rozwiązań w ramach tzw. „Tarczy Antykryzysowej”. Proponowane rozwiązania „Tarczy Antykryzysowej” zostały zawarte w rządowym projekcie nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Projekt ustawy o Tarczy Antykryzysowej, który jest aktualnie przedmiotem prac, przewiduje szereg działań, które mają służyć niwelowaniu negatywnych skutków epidemii dla przedsiębiorców. Zakłada on działania w obszarze poprawy płynności finansowej przedsiębiorstw oraz przewiduje odroczenia w realizacji niektórych obowiązków, wprowadzając także określone ułatwienia w zakresie rozliczeń podatkowych.

Jednocześnie, niektóre z proponowanych zmian mają na celu przede wszystkim wsparcie funkcjonowania organów administracji w okresie ograniczeń wprowadzonych w celu przeciwdziałania rozprzestrzeniania się koronawirusa. Jeżeli zostaną wprowadzone, będą stanowić de facto utrudnienie w prowadzeniu działalności gospodarczej przez przedsiębiorców. Przedłużenie terminu na wydanie interpretacji indywidualnych przepisów prawa podatkowego może mieć istotnie negatywny wpływ na dynamikę transakcji, których sfinalizowanie zostało uzależnione od uzyskania interpretacji indywidualnej.

Założenia projektu ustawy o Tarczy Antykryzysowej o charakterze podatkowym

Zgodnie z opublikowanym nieoficjalnie projektem ustawy o Tarczy Antykryzysowej, lista proponowanych rozwiązań o charakterze podatkowym obejmuje:

 • Przedłużenie terminu do zapłacenia podatku minimalnego od nieruchomości komercyjnych za miesiące marzec-maj 2020 r. do 20 lipca 2020 r.

Z możliwości tej będą mogli skorzystać podatnicy, których przychody w danym miesiącu w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku podatkowego będą niższe o co najmniej 50% (z powodu COVID-19), a także ci, którzy nie osiągali w poprzednim roku przychodów, ale w danym miesiącu ponieśli negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19.

 • Możliwość wprowadzenia przez gminy zwolnień z podatku od nieruchomości za część 2020 r.

Zgodnie z treścią projektu, rady gmin będą mogły decydować o przyznaniu zwolnienia z podatku od nieruchomości wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. Dodatkowo projekt przewiduje wprowadzenie możliwości przedłużenia wskazanym grupom przedsiębiorców, będących w sytuacji, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, terminów płatności rat podatku od nieruchomości płatnych w kwietniu, maju i czerwcu 2020 r., nie dłużej niż do 30 września 2020 r.

 • Możliwość wstecznego rozliczania strat podatkowych w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) i prawnych (CIT)

Projekt przewiduje, że stratę (w przypadku PIT stratę z pozarolniczą działalność gospodarczej) poniesioną w 2020 r. (z powodu COVID-19) podatnicy będą mogli odliczyć od dochodu uzyskanego w 2019 r.  Będą tak mogły zrobić podmioty, których przychody osiągnięte w 2020 r. spadną o co najmniej 50% w stosunku do przychodów osiągniętych w 2019 r. (z powodu COVID-19). Odliczyć od dochodu z 2019 r. będzie można jednorazowo stratę do wysokości 5 mln zł (nadwyżka będzie odliczana w kolejnych latach).

 • Wyłączenie stosowania regulacji w podatkach dochodowych dotyczących tzw. złych długów w odniesieniu do dłużników, którzy powinni uwzględniać niezapłacone zobowiązania przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy

Zgodnie z przedstawioną propozycją, ze zwolnienia z tego obowiązku będą mogły skorzystać podmioty, których przychody osiągnięte w okresach rozliczeniowych w stosunku do analogicznych okresów w 2019 r. zmniejszą się o co najmniej 50% (z powodu COVID-19), a także podatnicy, którzy nie osiągnęli w poprzednim roku przychodów, ale w danym okresie rozliczeniowym ponoszą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19.

 • Możliwość rezygnacji z uproszczonych zaliczek w 2020 r. i obliczanie zaliczek miesięcznych od bieżących dochodów

Z wpłacania uproszczonych zaliczek będą mogli zrezygnować „mali podatnicy”, jeżeli ponoszą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19. Podatnicy, którzy zrezygnują z uproszczonych zaliczek, za okres marzec–grudzień 2020 r. obliczą zaliczki miesięczne od bieżących dochodów.

 • Zwolnienie umowy pożyczki zawieranej do dnia 31 sierpnia 2020 r. z podatku od czynności cywilnoprawnych

Zgodnie z proponowanym rozwiązaniem, zwolnienie będzie miało zastosowanie, jeżeli biorącym pożyczkę będzie przedsiębiorca, którego płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

 • Przedłużenie terminu na wydanie interpretacji indywidualnych przepisów prawa podatkowego

Projekt ustawy przewiduje, że w przypadku wniosków o wydanie interpretacji indywidualnej złożonych i nierozpatrzonych do dnia wejścia w życie przedmiotowej ustawy oraz złożonych od dnia jej wejścia w życie do dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, a w przypadku ogłoszenia stanu epidemii – do dnia jego odwołania, trzymiesięczny termin do wydania interpretacji indywidualnej przewidziany w Ordynacji podatkowej przedłuża się o 3 miesiące. Jednocześnie Minister Finansów został wyposażony w kompetencję do przedłużania (w drodze rozporządzenia), w przypadku o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, terminu do wydania interpretacji indywidualnej przewidzianego w Ordynacji podatkowej, o dalsze okresy, nie więcej jednak niż o 3 miesiące, uwzględniając skutki wywołane COVID-19.

 • Wydłużenie terminu na przekazanie przez płatników zaliczek na podatek od wynagrodzeń pobranych w marcu i kwietniu 2020 r. do dnia 1 czerwca 2020 r. jeżeli płatnicy ponieśli negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19

 • Czasowa rezygnacja z opłaty prolongacyjnej z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności podatków i zaległości podatkowych, które są dochodem budżetu państwa na czas obowiązywania stanu epidemicznego

 • Odroczenie poboru podatku od sprzedaży detalicznej do 1 stycznia 2021 r.

 • Odliczenia w podatku PIT i CIT z tytułu darowizn (pieniężnych lub rzeczowych) przekazanych w 2020 r. na przeciwdziałanie COVID-19 określonym podmiotom wykonującym działalność leczniczą, a także Agencji Rezerw Materiałowych oraz Centralnej Bazie Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych

 • Zwolnienie od PIT i CIT otrzymanych w 2020 r. przez podatników (w przypadku PIT podatników prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą) przychodów z tytułu przyznanego ustawowo wsparcia gwarancyjnego, dopłat do kredytów, dopłat do oprocentowania kredytów

 • Odroczenie do 1 lipca 2020 r. obowiązku składania nowych JPK_VAT (deklaracja wraz z ewidencją) dla dużych przedsiębiorców

 • Przesunięcie terminu wprowadzenia nowej matrycy stawek podatku VAT do dnia 1 lipca 2020 r.

 • Przesunięcie obowiązku zgłoszenia informacji do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (ustawa o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy) do dnia 13 lipca 2020 r.

 • Możliwość zawieszenia przez organy podatkowe z urzędu albo na wniosek postępowań lub kontroli podatkowych i kontroli celno-skarbowych w razie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii

Projekt przewiduje również szereg poza podatkowych rozwiązań mających złagodzić skutki spowolnienia gospodarczego wywołanego epidemią koronawirusa dla przedsiębiorców, np. przesunięcie terminu wnoszenia opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego do 30 czerwca 2020 r.

Projekt ustawy o Tarczy Antykryzysowej będzie przedmiotem dalszych prac i w efekcie może podlegać istotnym zmianom. Jak wynika z informacji prasowych, w najbliższym czasie projekt ma zostać przekazany pod obrady Sejmu.

Dalsze informacje i aktualizacje dotyczące rozwoju sytuacji związanej z COVID-19 można znaleźć na stronie służby kryzysowej GT:  GT’s Health Emergency Preparedness Task Force: Coronavirus Disease 2019.

Niniejszy Alert GT dotyczy spraw i porządków prawnych poza USA.