Skip to main content

Weszła W Życie Ustawa O Tarczy Antykryzysowej Zawierająca Ułatwienia I Wsparcie Dla Przedsiębiorców W Zakresie Podatków

Read in English.

Dnia 31 marca 2020 r. opublikowano w Dzienniku Ustaw ustawę z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, stanowiącą część pakietu legislacyjnego określanego zbiorczo mianem „Tarczy Antykryzysowej”.

Większość rozwiązań przewidzianych w ustawie o Tarczy Antykryzysowej weszła w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Określone rozwiązania wchodzące w skład tzw. „Tarczy Antykryzysowej” zostały również wprowadzone w drodze rozporządzeń.

Ustawa o Tarczy Antykryzysowej oraz wspomniane wyżej rozporządzenia przewidują szereg działań, które mają służyć niwelowaniu negatywnych skutków epidemii dla przedsiębiorców. Przewidują one w szczególności działania w obszarze poprawy płynności finansowej przedsiębiorstw oraz odroczenia w realizacji niektórych obowiązków, wprowadzając również określone ułatwienia w zakresie rozliczeń podatkowych.

Niektóre z postanowień (w szczególności przedłużenie terminu na wydanie interpretacji indywidualnych przepisów prawa podatkowego) mogą jednak potencjalnie stanowić utrudnienie w prowadzeniu działalności gospodarczej przez przedsiębiorców.

Rozwiązania o charakterze podatkowym przewidziane w ustawie o Tarczy Antykryzysowej oraz w określonych rozporządzeniach Ministra Finansów.

Rozwiązania o charakterze podatkowym przewidziane w ustawie o Tarczy Antykryzysowej oraz w określonych rozporządzeniach Ministra Finansów obejmują w szczególności:

 • Przedłużenie terminu zapłaty podatku minimalnego od nieruchomości komercyjnych za miesiące marzec-maj 2020 r. do 20 lipca 2020 r.

Z możliwości tej będą mogli skorzystać podatnicy, których przychody w danym miesiącu w stosunku do analogicznego miesiąca poprzedniego roku podatkowego będą niższe o co najmniej 50% z powodu COVID-19, a także ci, którzy nie osiągali w poprzednim roku przychodów, ale w danym miesiącu ponieśli negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19. Należy przy tym wskazać, że w przypadku podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) chodzi o przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej.

 • Możliwość wprowadzenia przez gminy zwolnień z podatku od nieruchomości za część 2020 r.

Rady gmin będą mogły decydować o przyznaniu preferencji w podatku od nieruchomości wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19: (i) udzielić zwolnienia z podatku, lub (ii) przedłużyć terminy płatności rat podatku od nieruchomości płatnych w kwietniu, maju i czerwcu 2020 r., nie dłużej niż do 30 września 2020 r.

 • Możliwość wstecznego rozliczania strat podatkowych w PIT i podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)

Stratę poniesioną w 2020 r. z powodu COVID-19 podatnicy będą mogli odliczyć od dochodu (w przypadku PIT odpowiednio dochodu lub przychodu) uzyskanego w 2019 r. w drodze złożenia korekty zeznania za 2019 r. Będą tak mogły zrobić podmioty, których przychody osiągnięte w 2020 r. spadną o co najmniej 50% w stosunku do przychodów osiągniętych w 2019 r. Należy przy tym wskazać, że w przypadku PIT chodzi o stratę i przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej. Odliczyć w ten sposób będzie można jednorazowo stratę do wysokości 5 mln zł, zaś nadwyżka będzie odliczana w kolejnych latach.

 • Wyłączenie stosowania regulacji w podatkach dochodowych dotyczących tzw. złych długów w odniesieniu do dłużników, którzy powinni uwzględniać niezapłacone zobowiązania przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy

Ze zwolnienia z tego obowiązku będą mogły skorzystać podmioty, których przychody osiągnięte w danym okresie rozliczeniowym w 2020 r. w stosunku do analogicznego okresu w 2019 r. zmniejszą się o co najmniej 50% z powodu COVID-19, a także podatnicy, którzy nie osiągnęli w poprzednim roku przychodów, ale w danym okresie rozliczeniowym ponoszą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19. Należy przy tym wskazać, że w przypadku PIT chodzi o przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej.

 • Przedłużenie określonych terminów dotyczących sprawozdawczości finansowej a także terminów do sporządzenia i przesłania niektórych informacji podatkowych

Na mocy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. przedłużone zostały określone terminy dotyczące sprawozdawczości finansowej, m.in. terminy na sporządzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego o 3 miesiące (do 30 czerwca 2020 r.), a w przypadku jednostek podlegających nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego – o 2 miesiące.

Ponadto, na mocy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. przedłużone zostały również terminy do sporządzenia i przesłania informacji o umowach zawartych z nierezydentami (ORD-U), których termin upływa w okresie od 31 marca do 31 maja 2020 r. – do piątego miesiąca od zakończenia roku podatkowego, za który są sporządzane, a także – dla podatników, których rok podatkowy zakończył się w okresie od 31 grudnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r. – informacji o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terytorium RP (IFT-2R) – do końca piątego miesiąca roku następującego po roku podatkowym, w którym dokonano wypłat.

 • Przedłużenie terminów na rozliczenie CIT

Na mocy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 marca 2020 r., termin do złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) w roku podatkowym, który zakończył się w okresie od dnia 1 grudnia 2019 r. do dnia 31 stycznia 2020 r., oraz wpłaty należnego CIT wykazanego w tym zeznaniu, albo różnicy między podatkiem należnym od dochodu wykazanego w tym zeznaniu a sumą należnych zaliczek za okres od początku roku, został przedłużony do dnia 31 maja 2020 r.

 • Możliwość rezygnacji z uproszczonych zaliczek w 2020 r. i obliczanie zaliczek miesięcznych od bieżących dochodów w PIT i CIT

Z wpłacania uproszczonych zaliczek za miesiące marzec-grudzień 2020 r. będą mogli zrezygnować w trakcie roku podatkowego „mali podatnicy”, jeżeli ponoszą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19. Podatnicy, którzy zrezygnują z uproszczonych zaliczek, obliczą zaliczki miesięczne od bieżących dochodów.

 • Zawieszenie biegu terminów procesowych i sądowych

W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 bieg terminów procesowych i sądowych w postępowaniach obejmujących postępowania i kontrole prowadzone na podstawie Ordynacji podatkowej, kontrole celno-skarbowe, postępowania sądowoadministracyjne, postępowania egzekucyjne, postępowania karne skarbowe nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres.

 • Zawieszenie biegu szeregu kategorii terminów przewidzianych przepisami prawa administracyjnego

W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 bieg szeregu kategorii terminów przewidzianych przepisami prawa administracyjnego nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres.

 • Możliwość wstrzymania administracyjnych postępowań egzekucyjnych

Rada Ministrów może, w drodze rozporządzenia, wstrzymać administracyjne postępowania egzekucyjne należności pieniężnych, określając w szczególności zakres terytorialny wstrzymania tych postępowań oraz okres, na który następuje to wstrzymanie, mając na względzie okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii w związku z COVID-19 oraz skutki nimi wywołane.

 • Przedłużenie terminu na wydanie interpretacji indywidualnych przepisów prawa podatkowego

W przypadku wniosków o wydanie interpretacji indywidualnej złożonych i nierozpatrzonych do dnia wejścia w życie przedmiotowej ustawy oraz złożonych od dnia jej wejścia w życie do dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19, trzymiesięczny termin do wydania interpretacji indywidualnej przewidziany w Ordynacji podatkowej przedłuża się o 3 miesiące. Jednocześnie Minister Finansów został wyposażony w kompetencję do przedłużania (w drodze rozporządzenia), w przypadku o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, terminu do wydania interpretacji indywidualnej przewidzianego w Ordynacji podatkowej, o dalsze okresy, nie więcej jednak niż o 3 miesiące, uwzględniając skutki wywołane COVID-19.

 • Możliwość zaniechania poboru odsetek od zaległości podatkowych i rezygnacja z poboru opłaty prolongacyjnej

Minister Finansów może, w drodze rozporządzenia, zaniechać w całości lub w części poboru odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych, określając w szczególności rodzaj podatku, zakres terytorialny zaniechania, okres, w którym następuje zaniechanie, i grupy obowiązanych, których dotyczy zaniechanie, mając na względzie okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii w związku z COVID-19 oraz skutki nimi wywołane.

Ponadto, zrezygnowano z poboru opłaty prolongacyjnej w przypadku decyzji o rozłożeniu na raty lub odroczeniu terminu płatności podatków i zaległości podatkowych, które są dochodem budżetu państwa, wydanych na podstawie wniosku złożonego w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonych w związku z COVID-19 albo w okresie 30 dni następujących po ich odwołaniu

 • Odliczenia i stawka 0% VAT dla darowizn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19; odliczenia związane z działalnością badawczo-rozwojowa, której celem jest opracowanie produktów niezbędnych do przeciwdziałania COVID-19

Ustawa przewiduje możliwość odliczenia od podstawy obliczenia podatku PIT i CIT darowizn przekazanych od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 30 września 2020 r. na przeciwdziałanie COVID-19 określonym podmiotom wykonującym działalność leczniczą, a także Agencji Rezerw Materiałowych oraz Centralnej Bazie Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych, przy czym w przypadku darowizny przekazanej do końca kwietnia 2020 r. – odliczeniu podlega kwota równa 200% wartości darowizny, w maju 2020 r. – kwota równa 150% wartości darowizny, a od czerwca 2020 r. – kwota równa wartości darowizny.

Ponadto, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 25 marca 2020 r., obniżoną do wysokości 0% stawkę podatku VAT stosuje się do dostaw towarów dokonanych od dnia 1 lutego 2020 r. do dnia 31 sierpnia 2020 r., których przedmiotem są określone towary przekazane na walkę z COVID-19 Agencji Rezerw Materiałowych, Centralnej Bazie Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych oraz określonym podmiotom wykonującym działalność leczniczą.

Podatnicy PIT i CIT mogą również odliczyć od dochodu będącego podstawą obliczenia zaliczki na podatek dochodowy ponoszone w 2020 r. koszty kwalifikowane na działalność badawczo-rozwojową, której celem jest opracowanie produktów niezbędnych do przeciwdziałania COVID-19.

Ponadto podatnicy PIT i CIT mogą dokonywać jednorazowych odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych, które zostały nabyte w celu produkcji określonych towarów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 i wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w 2020 r.

 • Zwolnienie z podatku dochodowego świadczeń wypłacanych w ramach Tarczy Antykryzysowej

Ustawa przewiduje zwolnienie z podatku dochodowego otrzymanych lub postawionych do dyspozycji podatnika w 2020 r. świadczeń postojowych (tzn. przewidzianych w ustawie świadczeń z tytułu przestoju ekonomicznego dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą oraz osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych) oraz świadczeń polegających na zakwaterowaniu i wyżywieniu zapewnianych w przewidzianych w ustawie sytuacjach pracownikom przez pracodawcę.

 • Zmiany w zakresie sankcji karnoskarbowych

Ustawa przewiduje wyłączenie sankcji wynikających z ustawy kodeks karny skarbowy za złożenie zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) za 2019 r. oraz wpłacenie należnego PIT po upływie terminu na jego złożenie, pod warunkiem, że nastąpi to do dnia 31 maja 2020 r. (w takim przypadku organ nie wszczyna postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe, a wszczęte umarza).

Ponadto, wprowadzona została możliwość złożenia zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego wyłączającego odpowiedzialność karnoskarbową z tego tytułu (tzw. czynnego żalu) w postaci elektronicznej.

 • Wydłużenie terminu na przekazanie przez płatników zaliczek na podatek od wynagrodzeń pobranych w marcu i kwietniu 2020 r. do dnia 1 czerwca 2020 r. jeżeli płatnicy ponieśli negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19

 • Odroczenie poboru podatku od sprzedaży detalicznej do 1 stycznia 2021 r.

 • Podwyższenie limitów zwolnień przedmiotowych w PIT

 • Odroczenie do 1 lipca 2020 r. obowiązku składania nowych JPK_VAT (deklaracja wraz z ewidencją) dla dużych przedsiębiorców

 • Przesunięcie terminu wprowadzenia nowej matrycy stawek podatku VAT do dnia 1 lipca 2020 r.

 • Wydłużenie terminu na złożenie zawiadomienia o dokonaniu zapłaty na rachunek niezamieszczony w wykazie podatników VAT (tzw. białej liście podatników VAT) z 3-dniowego do 14-dniowego

 • Przedłużenie do 30 września 2020 r. terminu do złożenia informacji o cenach transferowych w przypadku podmiotów, których rok podatkowy rozpoczął się po dniu 31 grudnia 2018 r., a zakończył przed dniem 31 grudnia 2019 r.

 • Terminy dotyczące raportowania schematów podatkowych nie rozpoczynają się, a rozpoczęte podlegają zawieszeniu w okresie od dnia 31 marca 2020 r. do dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19, nie dłużej jednak niż do dnia 30 czerwca 2020 r.

 • Przesunięcie obowiązku zgłoszenia informacji do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych do dnia 13 lipca 2020

Ustawa o Tarczy Antykryzysowej przewiduje również poza podatkowe rozwiązania mające złagodzić skutki spowolnienia gospodarczego wywołanego epidemią koronawirusa dla przedsiębiorców, np. przesunięcie terminu wnoszenia opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego do 30 czerwca 2020 r., z możliwością dalszego przesunięcia tego terminu na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów.

* This GT Alert is limited to non-U.S. matters and law.

For more information and updates on the developing situation, visit GT’s Health Emergency Preparedness Task Force: Coronavirus Disease 2019.