Skip to main content

Daniel Kaczorowski w swojej praktyce koncentruje się na zagadnieniach z zakresu prawa cywilnego i prawa spółek, w szczególności w zakresie przepisów dotyczących spółek giełdowych. Doradza swoim klientom także przy transakcjach dotyczących fuzji i przejęć zarówno spółek publicznych jak i niepublicznych. Zakres specjalizacji Daniela obejmuje m.in. branżę TMT oraz sektor towarów konsumpcyjnych.

Specjalizacja

 • Prawo spółek
 • Fuzje i przejęcia
 • Przejęcia spółek publicznych
 • Rynek dłużnych papierów wartościowych
 • Restrukturyzacje

Kompetencje

Doświadczenie

 • Reprezentował Grupę Polsat w transakcji nabycia Grupy Interia.
 • Reprezentował Cyfrowy Polsat S.A. oraz Reddev Investments Limited w transakcji nabycia prawie 22% akcji Asseco Poland S.A.
 • Reprezentował Cyfrowy Polsat S.A. w związku z zawarciem z Discovery Communications Europe oraz TVN umowy joint-venture dotyczącej utworzenia wspólnej platformy OTT.
 • Reprezentował Grupę Cyfrowy Polsat w związku z nabyciem pakietu ok. 32% akcji spółki Netia od dwóch znaczących akcjonariuszy, za łączną kwotę 638,8 mln PLN.
 • Doradzał Rentokil Initial w związku z umową joint-venture z Haniel & Cie. Holding Company.
 • Reprezentował Cyfrowy Polsat S.A. oraz Polkomtel S.A. w transakcji nabycia większościowego pakietu akcji spółki Midas S.A. w drodze wezwania publicznego.
 • Reprezentował KI Chemistry s.à.r.l., spółkę zależną Kulczyk Investments S.A., w związku z nabyciem większościowego pakietu akcji spółki CIECH S.A., wiodącej europejskiej spółki z branży chemicznej oraz drugiego co do wielkości producenta sody amoniakalnej w Europie. Transakcja została przeprowadzona w drodze wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji stanowiących 66% kapitału zakładowego CIECH S.A. Wartość transakcji wyniosła 835 mln PLN.˚
 • Reprezentował EBRD w związku z transakcją nabycia akcji Grupy Azoty S.A.˚
 • Reprezentował Penta Investments w związku z nabyciem akcji spółki NFI Empik Media & Fashion S.A.
 • Reprezentował większościowych akcjonariuszy spółki Cyfrowy Polsat S.A. w związku ze sprzedażą 25% akcji spółki.˚
 • Doradzał Torfarm S.A. przy bezpośrednim i pośrednim nabyciu Prosper S.A.˚
 • Reprezentował Grupę Polsat Plus w związku z zawarciem przez jej spółki zależne związane z Portem Praskim umowy dotyczącej wspólnego przedsięwzięcia z HB Reavis oraz umowy sprzedaży 50% udziałów w Port Praski City II sp. z o.o. oraz Port Praski Medical Center sp. z o.o. na rzecz HB Reavis. Łączna cena sprzedaży udziałów wyniosła ok. 24,3 mln EUR.
 • Reprezentował ZE PAK w związku z realizacją wspólnego projektu w zakresie farm wiatrowych z Ørsted oraz nabyciem od Ørsted 50% udziałów w kapitale zakładowym pięciu spółek joint venture.
 • Reprezentował Grupę Polsat Plus w związku z nabyciem przez Cyfrowy Polsat S.A. zielonych aktywów ZE PAK - udziałów w PAK-Polska Czysta Energia sp. z o.o., oraz udziałów w Port Praski sp. z o.o. 
 • Reprezentował Cyfrowy Polsat S.A. i Polkomtel sp. z o.o. („Grupa Polsat”) w związku ze sprzedażą 99,99% udziałów w ich spółce zależnej Polkomtel Infrastruktura sp. z o.o. wchodzącej w skład Grupy Polsat, na rzecz Cellnex Poland sp. z o.o. będącej spółką zależną Cellnex Telecom S.A. Wartość transakcji przekroczyła 7 mld PLN.
 • Reprezentował Telewizję Polsat sp. z o.o. w związku z nawiązaniem strategicznej współpracy z Eleven Sports Network Ltd. i nabyciem pakietu większościowego w polskiej spółce Eleven Sports Network sp. z o.o.
 • Reprezentował Grupę Cyfrowy Polsat w związku z nabyciem od Grupy ZPR Media 100% udziałów w spółkach posiadających kanały Eska TV, Eska TV Extra, Eska Rock, Polo TV i Vox Music TV oraz 34% udziałów w spółce będącej właścicielem stacji Fokus TV i Nova TV, a także w związku z umową przedwstępną zakupu kolejnych 15% udziałów w tej spółce w przyszłości.
 • Reprezentował CCC S.A. w związku z podpisaniem szeregu umów związanych ze sprzedażą niemieckiej działalności CCC i nabyciem mniejszościowego pakietu HR Group Holding S.à.r.l.
 • Reprezentował Grupę Pracuj sp. z o.o. w transakcji sprzedaży pakietu mniejszościowego w spółce na rzecz TCV, międzynarodowej firmy inwestycyjnej.
 • Reprezentował ERBUD S.A. w związku ze sprzedażą spółki zależnej BUDLEX S.A.
 • Reprezentował włoskiego dystrybutora żywności ekologicznej, EcorNaturaSi w transakcji nabycia pakietu kontrolnego akcji spółki Organic Farma Zdrowia.
 • Reprezentował Euromedic International, wiodącą paneuropejską spółkę świadczącą usługi medyczne, w związku z transakcją nabycia 100% udziałów w NU-MEDIC Pracownie Diagnostyczne sp. z o.o., tj. w spółce która posiada siedem centrów diagnostycznych w północnej Polsce, a także w transakcji nabycia centrum diagnostycznego od NU-Med Grupa S.A.˚
 • Reprezentował Spartan Capital Holdings w związku z nabyciem spółki Polkomtel za 18,1 mld PLN.˚
 • Reprezentował Cyfrowy Polsat S.A. w związku z nabyciem Telewizji Polsat S.A.˚
 • Reprezentował Investors Holding w związku z nabyciem 100% udziałów w DWS Polska TFI.˚
 • Reprezentował Baring Corilius Private Equity przy sprzedaży spółki publicznej Poligrafia S.A.˚
 • Współpracował przy projekcie dotyczącym planowanego nabycia Daewoo FSO Motor S.A. przez MG Rover.˚
 • Reprezentował Cyfrowy Polsat w procesie prywatnej emisji obligacji serii F o wartości nominalnej 400 mln PLN.
 • Reprezentował Cyfrowy Polsat w procesie emisji obligacji serii E o wartości nominalnej 820 mln PLN.
 • Reprezentował Grupę Polsat Plus, która jako pierwsza polska firma wyemitowała obligacje powiązane z celami zrównoważonego rozwoju wg międzynarodowego standardu ICMA (International Capital Market Association). Wartość transakcji wyniosła 2,67 mld PLN i była to największa emisja obligacji korporacyjnych firmy prywatnej w historii polskiego rynku kapitałowego denominowanej w złotych polskich.
 • Reprezentował Cyfrowy Polsat w procesie emisji zielonych obligacji serii C o wartości nominalnej 1 mld PLN.
 • Reprezentował spółkę działającą na polskim rynku telefonii komórkowej w przełomowej i pierwszej emisji obligacji high-yield w dwóch transzach w wysokości 870 mln EUR i 130 mln PLN oraz przy zawarciu nowej uprzywilejowanej umowy kredytu odnawialnego (super-senior revolving credit facility). W czasie gdy transakcja była realizowana, była to najbardziej rentowna transakcja dotycząca obligacji w Europie Centralnej i Wschodniej i drugi największy debiut na rynku telekomunikacyjnym, a także pierwsza emisja obligacji high-yield denominowanych w PLN na międzynarodowych rynkach kapitałowych.˚
 • Reprezentował J.P. Morgan Securities plc, Nomura International plc, BNP Paribas i Deutsche Bank AG, London Branch występujących w roli zarządzających księgi popytu w związku z emisją i sprzedażą, w oparciu o Regulację S oraz Regułę 144A, obligacji uprzywilejowanych o wartości 430 mln EUR, oprocentowaniu 7,375% i terminie zapadalności w 2020 r., wyemitowanych przez TVN Finance Corporation III AB (publ) – spółkę celową TVN S.A., wiodącego nadawcy telewizyjnego w Polsce.˚
 • Reprezentował J.P. Morgan Securities plc, Nomura International plc, BNP Paribas i Deutsche Bank AG, London Branch występujących w roli zarządzających budową księgi popytu w związku z emisją i sprzedażą, w oparciu o Regulację S oraz Regułę 144A, zamiennych obligacji uprzywilejowanych (Senior PIK Toggle Notes), o wartości 300 mln EUR, oprocentowaniu 11,00% lub 12,00% i terminie zapadalności w 2021 r., wyemitowanych przez Polish Television Holding B.V. - głównego akcjonariusza spółki TVN S.A., wiodącego nadawcy telewizyjnego w Polsce.˚
 • Doradzał GETIN Bank S.A. S.A. przy uruchomieniu programu emisji papierów dłużnych notowanych na giełdzie papierów wartościowych w Londynie na kwotę 1 mld EUR oraz trzech emisjach obligacji na kwotę przekraczającą 500 mln EUR.˚
 • Doradzał członkom grupy kapitałowej Citigroup, w tym Bankowi Handlowego w Warszawie S.A. w sprawie wypłaty dywidendy w wysokości 1,5 miliarda PLN na rzecz akcjonariuszy, a także doradzał Citibank, N.A. oraz Bankowi Handlowemu w Warszawie S.A. w związku z emisją obligacji wymiennych na akcje o wartości 436,5 mln USD i wprowadzeniem ich do notowań w Polsce.˚
 • Reprezentował New World Resources Plc. w związku z ofertą praw poboru i emisją nowych akcji w ramach restrukturyzacji kapitałowej oraz dopuszczeniem nowych akcji do notowań na GPW.˚
 • Reprezentował Złomrex International Finance S.A. w związku z restrukturyzacją obligacji high-yield o wartości ok. 118 mln USD przeprowadzoną w trybie Planu Restrukturyzacji pod prawem angielskim („English law Scheme of Arrangement”). Restrukturyzowane obligacje, które podlegały prawu Nowego Jorku, zostały wymienione na nowe obligacje high-yield oraz wymienne obligacje typu PIK.˚
 • Doradzał CCC S.A. w związku z wezwaniem do sprzedaży 100% akcji Gino Rossi S.A., zawarciem z bankiem PKO BP S.A. warunkowej umowy sprzedaży wierzytelności spółki Gino Rossi S.A. oraz zawarciem umów w niektórymi akcjonariuszami tej spółki dotyczącymi zobowiązania do złożenia zapisu w wezwaniu.
 • Doradzał Grupie Cyfrowy Polsat w związku z ogłoszeniem wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Netia S.A.
  Doradzał Kulczyk Oil Ventures przy pierwszej ofercie publicznej na GPW o wartości 314,5 mln PLN.˚
 • Doradzał Asseco South Eastern Europe S.A. przy pierwszej ofercie publicznej spółki na GPW o wartości 21,5 mln EUR.˚
 • Doradzał spółce Cyfrowy Polsat S.A. przy pierwszej ofercie publicznej spółki na GPW o wartości 898 mln PLN oraz przy wprowadzaniu akcji spółki do publicznego obrotu.˚
 • Doradzał Credit Suisse przy pierwszej ofercie publicznej akcji ENEA S.A. na GPW.˚
 • Reprezentował Automotive Components Europe S.A. przy pierwszej ofercie publicznej spółki na GPW.˚
 • Doradzał IVAX Corporation w związku z wprowadzeniem akcji spółki do publicznego obrotu w Polsce.˚
 • Brał udział przy pracach na rzecz CSFB w związku z umową o organizowanie i gwarantowanie sprzedaży akcji TP S.A. należących do Ministerstwa Skarbu Państwa o wartości ok. 1,5 mld PLN.˚
 • Brał udział przy pracach na rzecz Banku Austria Creditanstalt AG w związku z polskimi aspektami notowania akcji tej spółki na Giełdzie w Wiedniu oraz przy pracach na rzecz Banku Austira Creditanstald AG oraz CA IB Securities S.A., jako oferentami, w związku z wprowadzeniem akcji banku do obrotu w Polsce.˚
 • Reprezentował Bank Handlowy w Warszawie S.A. (członka grupy kapitalowej Citigroup) w kwestiach dotyczących wypłaty dywidendy w kwocie ponad 1,5 mld PLN.˚
 • Doradzał w kwestii połączenia Banku Handlowego w Warszawie S.A. z Wielkopolskim Bankiem Kredytowym S.A.˚
 • Doradzał PZU S.A. w związku z zawieraniem umów z firmami aktuarialnymi.˚

˚Doświadczenie zdobyte w poprzednich kancelariach zanim Daniel Kaczorowski dołączył do GREENBERG TRAURIG Nowakowska-Zimoch Wysokiński sp.k.

Sukcesy i wyróżnienia

 • IFLR1000: „Notable Practitioner” w kategoriach: Rynki kapitałowe: Equity, Rynki Kapitałowe: Debt (2017-2023); „Notable Practitioner” w kategorii Fuzje i Przejęcia (2017-2023)
 • EMEA Legal 500: "Rekomendowany prawnik" w kategoriach Rynki Kapitałowe (2022-2024), Prawo Spółek/Fuzje i Przejęcia (2017-2018, 2021 r.) oraz Private Equity (2021 r.)
 • Chambers Global: Band 4 w kategorii Rynki Kapitałowe (2014 r.)
 • Chambers Europe: Band 4 w kategorii Rynki Kapitałowe: Equity (2011-2012), rekomendowany w kategorii Rynki Kapitałowe (2010 r.)
 • Best Lawyers: Rekomendowany w kategorii Rynki Kapitałowe (od 2014 r.)
 • Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie

Kwalifikacje

Wykształcenie
 • Radca prawny, 2006 r.
 • Magister prawa, Uniwersytet Warszawski, 1999 r.
Posiadane uprawnienia
 • Polska
Znajomość języków
 • polski, ojczysty
 • angielski, biegły