Skip to main content

Ochrona konkurencji i konsumentów

Zespół naszych prawników doradza klientom we wszelkich aspektach szeroko pojętego prawa konkurencji i konsumentów. W sprawach mających wątek międzynarodowy nasi prawnicy ściśle współpracują ze swoimi kolegami z europejskich i amerykańskich biur Greenberg Traurig.

Oferujemy klientom obsługę prawną w następujących dziedzinach:

  • Kompleksowa obsługa transakcji fuzji i przejęć obejmująca w szczególności: badanie due diligence pod kątem ryzyka prawnego dotyczącego prawa ochrony konkurencji i konsumentów, opracowanie struktury transakcji z punktu widzenia przepisów antymonopolowych i kontrola przebiegu całej transakcji w zgodzie z nimi, zgłoszenie zamiaru koncentracji do właściwych organów antymonopolowych, reprezentowanie przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów („UOKiK”) i Komisją Europejską, koordynowanie zgłoszeń zamiaru koncentracji i postępowań w innych jurysdykcjach.
  • Reprezentowanie klientów w postępowaniach przed Prezesem UOKiK i sądami dotyczących antykonkurencyjnych porozumień, nadużywania pozycji dominującej, naruszenia zbiorowych interesów konsumentów, klauzul abuzywnych, kontroli antymonopolowej, kar pieniężnych, jak również reprezentowanie klientów przed Komisją Europejską w sprawach dotyczących ochrony konkurencji.
  • Doradztwo w zakresie prawa konkurencji obejmujące przede wszystkim pomoc w kształtowaniu systemów dystrybucji i wszelkich relacji między dostawcą a jego odbiorcami, systemów wymiany informacji między przedsiębiorcami, współpracy między konkurentami, w tym w ramach stowarzyszeń branżowych, a także pomoc dotyczącą prawidłowego podejmowania działań rynkowych przez firmy dominujące i kształtowania relacji prawnych z konsumentami.
  • Przygotowanie i wdrażanie programów compliance, czyli programów mających na celu zminimalizowanie ryzyka wystąpienia naruszeń prawa konkurencji. Obejmują one: ustalenie obszarów ryzyka, przygotowanie wewnętrznej dokumentacji – wytycznych dla pracowników, regulaminów itp., szkolenia dla wybranych pracowników, weryfikację realizacji programu, w tym bieżącą obsługę prawną z zakresu prawa konkurencji.
  • Doradztwo dotyczące nieuczciwej konkurencji obejmujące praktyki utrudniające dostęp do rynku, dotyczące nieuczciwej sprzedaży produktów, wykorzystywania tajemnic przedsiębiorstwa.
  • Reprezentowanie klientów w sporach sądowych dotyczących odpowiedzialności odszkodowawczej za działania ograniczające konkurencję oraz w sporach z zakresu nieuczciwej konkurencji.